Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/295/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

    

UCHWAŁA NR XXI/295/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.143 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600

 

 

Transport i łączność 5.000
60014   Drogi publiczne powiatowe

5.000

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące   realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 

5.000

 
758

 

 

Różne rozliczenia 4.143
75814   Różne rozliczenia finansowe

4.143

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

 4.143

OGÓŁEM  9.143

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 869.143 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

600

 

 

Transport i łączność 265.000
60014   Drogi publiczne powiatowe

5.000

4300 Zakup usług pozostałych

5.000

60016   Drogi publiczne gminne

250.000

4270 Zakup usług remontowych

250.000

60095   Pozostała działalność

10.000

4270 Zakup usług remontowych

10.000

 
710  

Działalność usługowa 100.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000

4300 Zakup usług pozostałych

100.000

 
750

  

 

Administracja publiczna 60.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

60.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

 
754

  

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000
75412   Ochotnicze straże pożarne

100.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

 
758

 

 

Różne rozliczenia 4.143
75814   Różne rozliczenia finansowe

4.143

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.364

4300 Zakup usług pozostałych

779

 
801

  

Oświata i wychowanie 240.000
80101   Szkoły podstawowe

240.000

4270 Zakup usług remontowych

240.000

 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg

100.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

OGÓŁEM  869.143

§ 3.            Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 860.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700

 

Gospodarka mieszkaniowa 800.000
70095   Pozostała działalność

800.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

800.000

 
750

 

 

Administracja publiczna 60.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

60.000

4270 Zakup usług remontowych

60.000

OGÓŁEM 

860.000

§  4.  W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

 • załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznikowi 15b do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W budżecie gminy na 2004 rok dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody gminy o 9.143 zł, z tego:

 • 5.000 zł – w związku z porozumieniem z dnia 26.03.2004r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Gryfińskiego a Burmistrzem MiG Gryfino na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfinie w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” na kwotę 100.000 zł wprowadzamy różnicę, ponieważ w uchwale budżetowej uchwalono kwotę 95.000 zł;
 • 4.143 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zasiłki i czynsz mieszkaniowy dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 869.143 zł, z tego:

 •     5.000 zł – porozumienie z powiatem na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfinie (różnica) (60014);
 • 250.000 zł - zwiększenie wydatków uzasadnione jest  realizacją zadań z zakresu remontów na ulicach i drogach gminnych w szczególności biorąc pod uwagę pilność oraz konieczność ze względu na obchody 750 lecia miasta Gryfina do wykonania  całego  szeregu remontów dróg gminnych oraz remonty chodników na  ulicach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (60016);
 •   10.000 zł – na bieżące remonty, konieczne do wykonania w zakresie wiat przystankowych (60095);
 • 100.000 zł – w związku z obowiązującą z dniem 11 lipca 2003 roku ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zlecono opracowanie 95 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz konieczność przystąpienia do zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bez których staje się niemożliwe podejmowanie nowych planów miejscowych (71004);
 •   60.000 zł - wydatki związane z modernizacją elewacji budynku administracyjnego Urzędu (75023);
 • 100.000 zł – na zrealizowanie wpisanego zakresu rzeczowego (75412);
 •     4.143 zł – na zasiłki dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny (75814);
 • 240.000 zł – na potrzeby rzeczowe w zakresie remontów w szkołach (80101);
 • 100.000 zł – na kontynuowanie przeglądu oświetlenia w wszystkich miejscowościach Gminy (90015).

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 860.000 zł, z tego:

 •  800.000 zł - zmniejszenie wydatków uzasadnione jest małym prawdopodobieństwem wydatkowania zaplanowanej kwoty na realizację wykazanych zadań rzeczowych tj. adaptacje lokali na mieszkania komunalne (70095);
 •    60.000 zł – przeniesiono te środki na wydatki inwestycyjne związane  wykonaniem elewacji budynku urzędu (75023).

Sporządziła:
Jolanta Staruk