Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/286/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

UCHWAŁA NR XXI/286/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 

w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 z 2000 r. Nr 86 poz. 958, Nr 114 poz. 1193; z 2001 r. Nr 49 poz. 509, Nr 67 poz. 679, Nr 102 poz. 1115, Nr 147 poz. 1643; z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr 115 poz. 995, Nr 130 poz. 1112; z 2003 Nr 86 poz. 789, Nr 128 poz. 1176, Nr 217 poz. 2125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zwolnienie z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą:

 1. absolwentów w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 ze zmianami.
 2. bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 ze zmianami.
 3. studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych.

§ 2. Podstawą do udzielenia zwolnienia jest złożenie wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami rejestrowymi oraz zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy lub z uczelni o statusie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) Rada Gminy ma prawo podejmować uchwały o zwolnieniu z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jednocześnie powyższa ustawa określa wysokość tej opłaty na kwotę 100 zł.
Celem niniejszej uchwały jest zachęcenie osób bezrobotnych, absolwentów oraz studentów do zakładania własnych firm, dzięki czemu utworzone zostaną nowe miejsca pracy.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 ze zmianami) precyzuje , kto jest osobą bezrobotną i absolwentem.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy osobą bezrobotną jest osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie. Jednocześnie jest osobą nieuczącą się w szkole w systemie dziennym i zarejestrowana jest we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Ponadto musi spełniać następujące wymagania:

 1. ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów;
 2. kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat;
 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia innej pracy zarobkowej, po zaprzestaniu pozarolniczej działalności nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego;
 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 5. nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych chyba że dochód z tej działalności obliczony dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 2 ha przeliczeniowych ustalanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 6. nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników lub zaopatrzenia emerytalnego;
 7. jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie;
 8. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
 9. nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 10. nie pobiera zasiłku stałego wyrównawczego;
 11. nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania.

Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu za absolwenta uznaje bezrobotnego w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu jeżeli jest:

 1. absolwentem, który uczęszczał w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej;
 2. absolwentem studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej;
 3. absolwentem szkoły, o której mowa w pkt. 1, do której uczęszczał w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie był zatrudniony;
 4. absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach OHP;
 5. absolwentem kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony;
 6. absolwentem szkoły specjalnej;
 7. niepełnosprawnym, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu.

Regulacje niniejszej uchwały odnoszą się więc bezpośrednio do ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a dotyczą osób bezrobotnych, absolwentów oraz studentów, którzy po raz pierwszy zakładają własne podmioty gospodarcze.