Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/273/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004rw sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ”  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5.

UCHWAŁA NR XX/273/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r.
 

w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ”  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych , położonych w Gryfinie   w obrębach nr 3, 4  i 5.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /  Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806,; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 /  art.32 ust.1  i art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr  129, poz.1447,Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676,  Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz.717 , 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152,  Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, nr 217, poz. 2124; z 2004r Nr 6, poz. 39  / -  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie , niżej wymienionych  nieruchomości gruntowych    zabudowanych , stanowiących własność Gminy Gryfino, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonych w Gryfinie   w obrębach  nr 3, 4 i 5, w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali lub  z przeniesieniem na członków Spółdzielni własności lokali :

 • obręb 3:
  • dz.nr 207/6 o pow. 0,1356 ha
  • dz.nr 216/3 o pow. 0,3747 ha
 • obręb 4:
  • dz.nr 26/6 o pow. 0,2567 ha
  • dz.nr 20/4 o pow. 1,3786 ha
  • dz.nr 95/2 o pow. 0,0475 ha
  • dz.nr 95/7 o pow.0,2933 ha
 • obręb nr 5:
  • dz.nr 163/1 o pow. 0,3035 ha

§2. Sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych , będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym / Dz.Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 47, poz. 776/. 

§  3. Wyraża się zgodę na sprzedaż  na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ”  w Gryfinie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych  w Gryfinie, oznaczonych numerami działek: 208/2 o pow. 0,0179 ha  / obręb 3 /,  95/4 o pow. 0,0080 ha, 95/6 o pow. 0,0031 ha / obręb 4 /, będących obecnie w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.
Do sprzedaży przedmiotowych gruntów nie ma zastosowania uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie wymieniona w § 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 U Z A S A D N I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie jest użytkownikiem wieczystym gruntów zabudowanych i nie zabudowanych , wymienionych w § 1 i 3 niniejszego projektu uchwały , stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych  w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5.
Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem o nabycie prawa własności przedmiotowych gruntów w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali.
Uchwałą Nr VII/108/03 z dnia 24 kwietnia 2003r  Rada Miejska  wyraziła zgodę na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny sprzedaży gruntów  gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym, zbywanych na rzecz spółdzielni w drodze bezprzetargowej w związku   z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności  lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali
Bonifikaty ustalone zostały w wysokości 60% - w przypadku sprzedaży na raty i 80%  przy  jednorazowej wpłacie ceny sprzedaży.
W/w uchwała nie przewiduje możliwości stosowania bonifikat przy sprzedaży gruntów nie zabudowanych.
W związku z powyższym w § 1 niniejszego projektu uchwały wymienione zostały grunty , do których ma zastosowanie uchwała o bonifikatach a w § 2 – grunty, których sprzedaż nastąpi bez bonifikat.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” we wniosku o nabycie gruntów nie określiła ostatecznie formy zapłaty ceny sprzedaży – stanowisko w tej sprawie zajmie  po ostatecznym ustaleniu ceny sprzedaży.

Sporządziła:
K.Lamperska