Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/276/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  25 marca 2004r. w sprawie: zmiany  uchwały  nr  VIII/122/03 z dnia 29 maja  2003r. w sprawie  udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XX/276/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  25 marca 2004r.
 

w sprawie: zmiany  uchwały  nr  VIII/122/03 z dnia 29 maja  2003r. w sprawie  udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie  /  Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568  /, § 30  Regulaminu Rady  -   uchwala się  co następuje:

  § 1. W uchwale  Nr VIII/122/03  z  dnia 29 maja 2003 roku w sprawie udzielenia  bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących  własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino , dokonuje się  następujących zmian:

  • skreśla się § 3 ,
  • w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały skreśla się poz. 50 o treści „Tadeusza  Kościuszki 13”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr VIII/122/03  z dnia 29 maja 2003 roku Rada Miejska w Gryfinie  ustaliła wysokości bonifikat od ceny sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych , położonych na terenie miasta i gminy Gryfino ,odzwierciedlonych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Przedmiotowa uchwała obowiązuje do 30 kwietnia 2004 roku. W celu kontynuowania wszczętych postępowań w sprawie sprzedaży lokali i uniemożliwienia pozostałym najemcom wykupu lokali z dotychczasowymi bonifikatami  zasadnych jest zachowanie treści uchwały bez określenia czasowego jej realizacji, dlatego celowym jest wykreślenie z uchwały zapisu „uchwała obowiązuje  do 30 kwietnia 2004 roku „.
W związku z wyłączeniem ze sprzedaży lokali mieszkalnych  i użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki nr 13 w Gryfinie  należy  wykreślić  z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały zapisu pod poz.50 o treści „Tadeusza Kościuszki 13” .
W oparciu o powyższe zachodzi konieczność  podjęcia przedmiotowej uchwały.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec