Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/280/04RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę o podziale miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa.

UCHWAŁA NR XX/280/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   25 marca 2004 r.
 

zmieniająca uchwałę o podziale miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa wprowadza się zmiany:

  • w § 2 pkt  17 otrzymuje brzmienie:
    „17. Sołectwo Sobiemyśl obejmujące miejscowości: Skrzynice, Sobiemyśl”;
  • po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:
    „28. Sołectwo Parsówek obejmujące miejscowość: Parsówek”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

UZASADNIENIE

Zmiana uchwały nr X/49/90 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie podziału miasta Gryfina na osiedla oraz gminy na sołectwa jest następstwem utworzenia sołectwa Parsówek, w drodze podziału sołectwa Sobiemyśl.

Sporządziła:
Krystyna Więch