Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/275/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w obrębie 1 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR XX/275/04
RADY  MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położonych w obrębie 1 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r.  Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39/  uchwala  się, co następuje:

§  1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione działki nie zabudowane, położone  w obrębie 1  m. Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  wolnostojącą:

  • dz. nr  50  o pow.    940 m2,
  • dz. nr  51  o pow.  1150 m2,
  • dz. nr  54  o pow.  1322 m2.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

Działki gminne nr: 50, 51 i 54, położone w obrębie 1 m. Gryfino, przy ul. Rybackiej i Wodnej, zgodnie ze zmianą w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzoną uchwałą Nr IV/61/03 z dnia 30 stycznia 2003r., położone są w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 2 MNj.
Tereny oznaczone tym symbolem przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej – realizacja której ma zostać przeprowadzona do końca br., plan dopuszcza lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
Ponadto media takie jak woda i światło znajdują się w drodze, w związku z czym teren należy uznać jako uzbrojony i można przeznaczyć do sprzedaży na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska