Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/282/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XX/282/04
MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271) uchwala się co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.613.055 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
756     Dochody od osób prawnych, od osób  fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej 450.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych,  podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 450.000
0310 Podatek od nieruchomości 450.000
758 Różne rozliczenia 997.851
75831   Część równoważąca subwencji   ogólnej dla gmin 997.851
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 997.851
 
900     Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

165.204

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 165.204
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu  państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom ustawami

165.204

OGÓŁEM  1.613.055

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.099.115 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 1.079.115
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla  jednostek samorządu terytorialnego 81.264
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81.264

75805

  Część rekompensująca subwencji   ogólnej dla gmin 997.851
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

997.851

 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 20.000
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  zadnia bieżące realizowane na podstawie  porozumień (umów) między jednostkami  samorządu terytorialnego 20.000
OGÓŁEM 1.099.115

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 513.940 zł

700     Różne rozliczenia 300.000
70095   Różne rozliczenia finansowe 300.000
4270 Zakup usług remontowych  300.000
 
900     Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska 213.940
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 165.204
4260 Zakup energii 115.448
4270 Zakup usług remontowych 49.756
90095   Pozostała działalność 48.736
4300 Zakup usług pozostałych 48.736
OGÓŁEM 513.940

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W budżecie gminy na 2004 rok dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.613.055 zł, z tego:

  • 450.000 zł – środki pozyskane od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp z o.o. z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1999-2000,
  • 997.851 zł – przeniesienie środków ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj. wprowadzenie rozdziału pn. „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.”,
  • 165.204 zł – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 44/2004 z dnia 13 lutego 2004r.)

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 1.099.115 zł, z tego:

  • 81.264 zł – zgodnie z informacją odnośnie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej, zmniejszono część oświatową subwencji,
  • 997.851 zł – przeniesienie środków ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj. wprowadzenie rozdziału pn. „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.”,
  • 20.000 zł – ze względu na przyznaną przez Starostwo Powiatowego w Gryfinie mniejszą dotację na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportu,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 513.940 zł, z tego:

  • 300.000 zł – środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem gminnych budynków komunalnych (zmniejsz. Uch. RM XVIII/261/04 z dnia 26 lutego 2004r.),
  • 165.204 zł – środki przeznaczone na pokrycie powstałych zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą,
  • 48.736 zł – na dofinansowanie dowozów, zgodnie z umową zawartą z PKP.

Sporządziła: 
Jolanta Staruk