Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/271/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z  dnia  25  marca  2004r. w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Gryfino absolutorium

UCHWAŁA NR XX/271/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  25  marca  2004r.
 

 w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino  absolutorium

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 4  ustawy z  dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym /Dz. U.  z  2001r.  Nr 142  poz.1591,  z  2002  r.  Dz.U.  Nr  23  poz. 220,  Nr  62  poz. 558,  Nr  113  poz. 984,  Nr  214  poz. 1806,  Dz.U.  z  2003 r.  Nr  80,  poz. 717, Nr  162,  poz. 1568/Rada  Miejska  w  Gryfinie  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  z  wykonania  budżetu za  2003  rok  postanawia

§ 1.   Udzielić  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

§ 2.   Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon  Trzepacz