Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/274/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 marca 2004rw sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

    

UCHWAŁA  NR XX/274/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 marca 2004r
 

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie  w obrębie nr 4.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /  Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568/  art. 47 ustawy z dnia 8 września 2000r o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” / Dz.U.Nr 84, poz.948 ; z 2001r Nr 100, poz. 1086, Nr 154, poz. 1802; z 2002r Nr 205, poz. 1730, Nr 240, poz. 2055; z 2003r Nr Nr 6, poz 63, Nr 80, poz.720,Nr 203, poz. 1966 / i art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r Nr  129, poz.1447,  Nr 154, poz.1800; z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676,  Nr 126, poz.1070, Nr 113, poz.984,  Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058; z 2003r Nr 1, poz.15  i Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, nr 217, poz. 2124; z 2004r Nr 6, poz. 39  / -  uchwala się,  co następuje:

§  1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie gminne od Spółki Akcyjnej  Polskie Koleje Państwowe ,urządzenia infrastruktury technicznej – drogi ,  wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego numerem działki 33/2 o powierzchni 0,4860 ha, położonego  w Gryfinie w obrębie nr 4.

§ 2. Wyraża się zgodę na wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Gryfino , w drodze  darowizny , prawa własności gruntu oznaczonego numerem działki nr 33/2 , położonej w Gryfinie w obrębie nr 4,  po formalnym przejęciu prawa użytkowania wieczystego gruntu  od PKP S.A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

 Spółka Akcyjna  Polskie Koleje Państwowe  jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego numerem działki 33/2 o powierzchni 0,4860 ha, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4.
Na gruncie tym urządzona jest  wewnętrzna droga osiedlowa obsługująca budynki mieszkalne przy ul.M.Konopnickiej 13-27.
Droga ta łączy się z  ulicą  Marii Konopnickiej / działka nr 40/7 / , która stanowi własność Gminy Gryfino.
Spółka wystąpiła z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Gryfino przedmiotowej drogi oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 września 2000r o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
Ze względu na fakt, że przedmiotowa droga łączy się z drogą gminną – przejęcie gruntu do zasobów komunalnych Gminy Gryfino jest gospodarczo uzasadnione.
W związku z tym, że PKP S.A. może przekazać Gminie  jedynie posiadane prawo tj.prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa  – koniecznym jest przejęcie pełnej własności gruntu.
Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami może to nastąpić w drodze darowizny – za zgodą Wojewody.
Wobec powyższego w projekcie uchwały zawarty został zapis upoważniający Burmistrza do wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny, jednak dopiero po formalnym notarialnym  przejęciu nieruchomości na mienie gminne od PKP S.A.

Sporządziła:
K.Lamperska