Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/261/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

UCHWAŁA NR XVIII/261/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153 poz. 1271) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 328.670 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Kwota
700   Gospodarka mieszkaniowa 300.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300.000
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i  składników majątkowych 300.000
 
758     Różne rozliczenia 4.670
75814   Różne rozliczenia finansowe 4.670
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów  (związków powiatów), samorządów,  województw pozyskanych z innych źródeł 4.670
 
852  

 

Pomoc społeczna 24.000
85295   Pozostała działalność 24.000
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów  (związków powiatów), samorządów,  województw pozyskanych z innych źródeł 24.000
OGÓŁEM 328.670

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 628.670 zł

758

 

 

Różne rozliczenia 4.670
75814   Różne rozliczenia finansowe 4.670
3110 Świadczenia społeczne 3.400
4300 Zakup usług pozostałych 1.270
 
801  

 

Oświata i wychowanie 600.000
80110   Gimnazja 600.000
4270 Zakup usług remontowych 600.000
 
852  

 

Pomoc społeczna 24.000
85295   Pozostała działalność 24.000
3110 Świadczenia społeczne 24.000
OGÓŁEM 628.670

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 300.000 zł

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa 300.000
70095    Pozostała działalność 300.000
4270 Zakup usług remontowych 300.000
OGÓŁEM 300.000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

U Z A S A D N I E N I E

W budżecie gminy na 2004 rok dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 328.670 zł, z tego:

  • 300.000 zł – środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino,
    położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 7,
  •     4.670 zł – środki z Ministerstwa Gospodarki Pracy i polityki Społecznej,
  •   24.000 zł – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 628.670 zł, z tego:

  • 600.000 zł – na remont auli w Gimnazjum oraz korytarzy i klatki schodowej,
  •     4.670 zł – środki przeznaczone dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny,
  •   24.000 zł – na pomoc finansową dla Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 300.000 zł, z tego:

  • 300.000 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych.