Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/264/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie apelu do Wojewody Zachodniopomorskiego.

UCHWAŁA  NR XVIII/264/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie apelu do Wojewody Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ i w związku z § 7 ust.3 pkt. 4 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / jednolity tekst Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć "Apel Rady Miejskiej w Gryfinie do Wojewody Zachodniopomorskiego" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Gryfino, dnia 24 lutego 2004 r.

Apel Rady Miejskiej w Gryfinie do Wojewody Zachodniopomorskiego


W związku z otrzymaniem pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Gryfinie do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Pana Jacka Wardy, Rada zwraca się z apelem o odstąpienie od wydawania zarządzenia zastępczego w przedmiotowej sprawie.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji pragniemy zwrócić uwagę na okoliczności mające wpływ na stanowisko Rady skutkujące nie podjęciem stosowanej uchwały, które wierzymy przesądzą również o zmianie stanowiska organu nadzoru.

Zasadniczym celem wprowadzenia do ustaw samorządowych tzw. przepisów antykorupcyjnych było stworzenie mechanizmów zapobiegających przed wykorzystywaniem funkcji publicznych przez osoby piastujące mandat z woli wyborców do osiągania prywatnych korzyści. Wśród owych przepisów istotną rolę odgrywa art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - dalej usg, który stanowi, iż radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Wykładnia językowa powyższego przepisu, z uwagi na jego kategoryczny charakter, prowadzi do wniosku, iż wobec radnego, łączącego mandat z funkcją przedstawiciela czy pełnomocnika osoby prawnej, wykorzystującej mienie komunalne w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rada gminy powinna podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu. Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji owa interpretacja prowadzi do wniosku, że prezes spółdzielni, w tym mieszkaniowej, wykorzystującej w swej działalności mienie komunalne, jako jej przedstawiciel, jest objęty zakazem, o którym mowa w art. 24f ust. 1 usg. Jednakże w zaistniałej sytuacji, należy również wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju działalność prowadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa "REGALICA", w której funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pan Jacek Warda, w jaki sposób wykorzystuje ona mienie komunalne gminy i czy zastosowanie przedmiotowego przepisu w odniesieniu do prezesa spółdzielni nie stoi w sprzeczności z celami, jakie miał on realizować.

Przepis art. 1 ust. 6 ustawy mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) umożliwia prowadzenie przez spółdzielnię mieszkaniową innej działalności gospodarczej niż przypisana regulacją ustawową. Spółdzielnia Mieszkaniowa "REGALICA" nie prowadzi innej działalności aniżeli wynikająca z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej "REGALICA" jej działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy polega na budowaniu lub zarządzaniu nieruchomościami, stanowiącymi jej własność, jednakże umiejscowionymi na gruntach gminnych oddanych w wieczyste użytkowanie. 
W dniu 23.12.2003 r. Spółdzielnia nabyła na własność od gminy grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi, a zatem w tym zakresie Spółdzielnia nie pozostaje użytkownikiem wieczystym nieruchomości gminnych. Aktualnie Spółdzielni przysługuje prawo wieczystego użytkowania 53 nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są min.: place zabaw, drogi dojazdowe, miejsca postojowe i garaże, do których prawa przysługują członkom Spółdzielni.

Biorąc pod uwagę powyższe brak jest przesłanek pozwalających na stwierdzenie jakoby Spółdzielnia prowadziła działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego, a jej prezes jako osoba będąca jej przedstawicielem nie mógł łączyć tej funkcji z mandatem radnego.

Należy również zasygnalizować, iż w dniu 13 stycznia 2004 r. podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w zakresie odnoszącym się do omówionej regulacji. Otóż w myśl projektowanej ustawy zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej nie dotyczyłby sytuacji, w której owa działalność zostałaby rozpoczęta przed uzyskaniem mandatu oraz prowadzona z wykorzystaniem prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego, w której radny sprawuje mandat.

Nie bez znaczenia w kontekście poruszonego zagadnienia pozostaje wskazanie na możliwość przeprowadzenia celowościowej wykładni przepisu art. 24 f ust. 1 usg. Zakazy wprowadzone do ustaw samorządowych miały na celu ograniczenie możliwości nadużywania władzy, pozycji lub zdobytych dzięki nim informacjom do wspierania prywatnych przedsięwzięć. Sytuacja, w jakiej znalazł się radny Pan Jacek Warda ma zatem charakter wyjątkowy, natomiast literalne odnoszenie zakazów wobec członków zarządu spółdzielni stoi w sprzeczności z celem, jaki przyświecał ustawodawcy.

Dodatkowo podnieść należy, iż ośrodek zamiejscowy NSA w Rzeszowie w sprawie o podobnym stanie faktycznym sygn. akt: SA/Rz 1169/03 uznał, że nieruchomość stanowiąca własność gminy, a obciążona użytkowaniem wieczystym nie jest objęta zakresem art. 24f usg (Wspólnota 2004/4/15).

Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Gryfinie apeluje o niewydawanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zarządzenia zastępczego w przedmiotowej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz