Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/270/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów RP.

UCHWAŁA NR XVIII/270/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
 

w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów RP.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ i w związku z § 7 ust.3 pkt. 4 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino / jednolity tekst Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć "Apel Rady Miejskiej do Prezesa Rady Ministrów RP" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Apel Rady Miejskiej w Gryfinie 
do Prezesa Rady Ministrów RP 

Rada Miejska w Gryfinie zwraca się do Pana Premiera z apelem o podjęcie wszelkich dostępnych prawnych działań, które uniemożliwią realizację koncepcji przekazania akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie na rzecz Kompanii Węglowej S.A.. 
Zespół Elektrowni Dolna Odra jest największym przedsiębiorstwem w Gminie Gryfino i Powiecie Gryfińskim i stabilizuje sytuację  gospodarczą w regionie. 
Wprowadzenie do struktury kapitałowej tego przedsiębiorstwa ze znaczącym pakietem akcji, Firmy będącej  w bardzo słabej sytuacji finansowej, naruszyć może podstawy funkcjonowania Zespołu Elektrowni Dolna Odra. 
Miałoby to fatalny wpływ na sytuację gospodarczą Gminy oraz poziom życia jej ludności. Dlatego należy zrobić wszystko, aby zapobiec realizacji tego niefortunnego pomysłu. Radni Rady Miejskiej w Gryfinie popierają działania wszystkich parlamentarzystów zaangażowanych w tej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz