Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/223/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XV/223/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 ze zmianami : w 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz. 3; z 1996 r.   Nr 91 poz. 409; z 1997 r. : Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr  110 poz. 1039) , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r.  Dz.U. Nr 9   poz. 84  ze zmianami w 2002 r. : Dz.U. Nr 200 poz. 1683; w 2003 r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami w  2002 r. Dz.U. Nr 216 poz. 1826)  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiąca załącznik oznaczony symbolem IN-1.
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2004 stanowiąca załącznik oznaczony symbolem DN-1.
 3. Informacja w sprawie podatku rolnego stanowiąca załącznik oznaczony symbolem IR-1.
 4. Deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik oznaczony symbolem DR-1.
 5. Informacja sprawie podatku leśnego stanowiąca załącznik oznaczony symbolem IL-1.
 6. Deklaracja na podatek leśny  stanowiąca załącznik oznaczony symbolem   DL-1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Wypełniając postanowienia ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym Rada Gminy określa w niniejszej uchwale wzory następujących formularzy :

 1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
 2. Informacji w sprawie podatku rolnego;
 3. Informacji w sprawie podatku leśnego;
 4. Deklaracji na podatek od nieruchomości;
 5. Deklaracji na podatek rolny;
 6. Deklaracji na podatek leśny.

Wszystkie formularze są zgodne z zaleceniami Ministra Finansów opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.