Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/221/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

    

UCHWAŁA NR XV/221/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 , art. 12 ust. 4, art. 14 pkt. 4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 , ze zmianami w 2002 r. : Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966) oraz art. 13e ustawy   z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94 poz. 431,  ze zmianami z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272,   Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) uchwala się , co następuje:

§ 1. Z podatku od nieruchomości zwalnia się w 100%:

 • Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami będące własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne, przedemerytalne, rentowe lub otrzymywane ze środków pomocy społecznej, jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń.
 • Zwolnienie nie przysługuje , jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Budynki zajęte przez szpitale, domy pomocy społecznej, domy dziecka , z wyjątkiem tych w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 2. Z podatku od nieruchomości zwalnia się w 50% :

 • Budynki mieszkalne lub ich części wybudowane przed rokiem 1945 , w których nie przeprowadzono remontu w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 • Nieruchomości zajęte przez kościoły i związki wyznaniowe nie zwolnione na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania (Tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 26 poz. 319), z wyjątkiem tych na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Inne niż wymienione w §1 pkt. 1 uchwały nieruchomości będące własnością, w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne, przedemerytalne, rentowe lub otrzymywane ze środków pomocy społecznej, jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń.

Zwolnienie nie przysługuje , jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień , o których mowa w § 1 i 2   jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania ulgi podatkowej.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 15 stycznia roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do ulgi.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie ulgi następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie w zakresie uregulowanym przepisami ustawy    z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Z podatku od środków transportowych zwalnia się w 100% :

 • Pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1975 roku.
 • Pojazdy służące publicznej służbie zdrowia, opiece społecznej   i publicznym placówkom oświatowym.
 • Przyczepy rolnicze służące wyłącznie produkcji rolnej – jedną przyczepę na gospodarstwo rolne.

 § 5.

 1. Warunkiem udzielenia ulgi podatkowej, o której mowa w § 4  jest złożenie przez podatnika oświadczenia , w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.
 2. Oświadczenie o prawie do korzystania z ulgi składa się wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie ulgi następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie w zakresie uregulowanym przepisami ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 6. Z podatku rolnego zwalnia się w 100%:

 • użytki rolne zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz domów dziecka, z wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza;
 • użytki rolne zajęte na potrzeby szpitali , z wyjątkiem tych , na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.

§ 7. 1. Warunkiem udzielenia ulgi podatkowej, o której mowa w § 6 jest oświadczenie podatnika , w którym wskazany zostanie tytuł zwolnienia.

 • Zgłoszenie prawa do ulgi nastąpić powinno w terminie nie późniejszym niż do 15 stycznia roku podatkowego, w którym to uprawnienie podatnik uzyskuje.
 • Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni po wystąpieniu okoliczności , dzięki której powstanie powyższe uprawnienie.
 • Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 • Zgłoszenie o utracie ulgi następuje w formie oświadczenia.
 • Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 8. 1. Z podatku od posiadania psa zwalnia się w 100% :

 • Właścicieli psów , które zostały poddane sterylizacji.
 • Właścicieli szczeniąt do 6 miesiąca życia.

2. Udziela się 50% ulgi podatkowej właścicielowi psa w przypadku gdy:

 • właściciel psa nie posiada stałego źródła dochodów lub jego wyłącznym źródłem dochodów jest świadczenie emerytalne i rentowe – od posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym;
 • pies ma więcej niż 10 lat.

§ 9. 1. Zwolnienia i ulgi, o których mowa w § 8 udziela się na wniosek podatnika .

 • Warunkiem udzielenia ulgi jest:
 • w przypadku zwolnienia wymienionego w § 8 ust.1 pkt. 1 – zaświadczenie od właściwych służb weterynaryjnych o dokonaniu sterylizacji;
 • w przypadku zwolnień , o których mowa w § 8 pkt. 1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 2 – przedłożenie książeczki szczepień psa lub potwierdzenia szczepień wydane przez właściwe służby weterynaryjne;
 • w przypadku ulgi , o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1 – odcinek emerytury lub renty za ostatni miesiąc poprzedzający uzyskanie uprawnienia do skorzystania z ww. ulgi.
 • złożenie oświadczenia w sprawie prawa do korzystania ze zwolnień , o których mowa w § 8.
 • Podatnik ma obowiązek poinformować organ podatkowy o każdej zmianie mającej mieć wpływ na prawo do ulg wymienionych w § 8 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powyższą zmianę.

§ 10. Jeżeli podatnik nie spełni obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4, § 5 ust. 4, § 7 ust. 4 oraz § 9 ust. 3 traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu udzielonej ulgi wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – liczonymi od dnia, który był terminem płatności podatku.

§ 11. Tracą moc :

 1. Uchwała Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku   od nieruchomości na rok 2003.
 2. Uchwała Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.
 3. Uchwała Nr II/21/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej.
 4. Uchwała Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru.
 5. Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawami : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym Rada Miejska w Gryfinie ma uprawnienia do określania innych zwolnień z podatków aniżeli zwolnienia ustawowe.

Z podatku od nieruchomości zwalnia się w 100 % zgodnie z niniejszą uchwałą następujące nieruchomości:

1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami będące w posiadaniu podatników podatku od nieruchomości , których wyłącznym źródłem utrzymania są świadczenia emerytalne, rentowe, przedemerytalne lub otrzymywane ze środków pomocy społecznej. Warunkiem udzielenia ulgi jest brak prowadzenia na danej nieruchomości działalności gospodarczej.

2. Budynki zajęte przez szpitale, domy pomocy społecznej, domy dziecka, z wyjątkiem części , na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zwolnienie 50% stosuje się do:

 1. Budynków mieszkalnych lub ich części wybudowane przed rokiem 1945, w których nie przeprowadzono remontu w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 2. Nieruchomości zajęte przez kościoły i związki wyznaniowe.
 3. Inne niż mieszkalne nieruchomości zajęte przez osoby , których wyłącznym źródłem utrzymania są świadczenia emerytalne, rentowe, przedemerytalne lub otrzymywane ze środków pomocy społecznej. Warunkiem udzielenia ulgi jest brak prowadzenia na danej nieruchomości działalności gospodarczej.

Z podatku od środków transportowych zwalnia się w 100% pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1975 roku, pojazdy służące publicznej służbie zdrowia, opiece społecznej i publicznym placówkom oświatowym oraz przyczepy rolnicze służące wyłącznie produkcji rolnej. Należy nadmienić , iż Rada gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe za wyjątkiem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.  Z podatku rolnego zwalnia się w 100% użytki rolne zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej, domów dziecka oraz szpitali, z wyjątkiem tych , na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza.  Uchwała wprowadza również zwolnienie w 100% z podatku od posiadania psa dla właścicieli psów, które zostały poddane sterylizacji oraz szczeniąt do 6 miesiąca życia. 50% ulga przysługuje właścicielowi psa nie posiadającego stałego źródła dochodów, emeryta lub rencistę oraz właściciela psa, którego wiek przekroczył 10 lat.  Uchwała określa warunki przyznawania ulg oraz sankcje za ich niespełnienie.