Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/217/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XV/217/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity : Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683 ;   w 2003 r. Nr 110 poz.1039, Nr 203 poz. 1966), Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 31 października  2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach   i opłatach lokalnych  w sr.  w spw sprawie w (M.P. Nr 51  poz.. 804) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów   z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz.U. M.F. Nr 15 poz. 83)

uchwala się , co następuje

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środka transportowego w wysokości :

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  450 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800 zł
  • powyżej 9 ton do 12 ton  850 zł
 2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Od ciągników siodłowych, balastowych przystosowane do używania łącznie    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 460 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800 zł
  • powyżej 9 ton do 12 ton 1.000 zł
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego , o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:  350 zł
 6. Od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. Od autobusu oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób:
  • do 30 miejsc do siedzenia włącznie: 600 zł
  • od 31 miejsc do 40 miejsc do siedzenia włącznie:  700 zł
  • powyżej 40 miejsc do siedzenia: 1.000 zł

§ 2 . Traci moc Uchwała Nr II/19/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacją art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Ustawa uprawnia ponadto Radę Miejską w Gryfinie do różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania , uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne , rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Stąd też Rada Miejska w Gryfinie określiła trzy przedziały przedmiotów opodatkowania ze względu na liczbę miejsc do siedzenia.
Ponadto Rada Miejska może różnicować stawki podatku od pojazdów, o których mowa w art. 8  ust.2 , ust. 4 i ust. 6 ustawy w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia. Uprawnienie powyższe jest zawarte w załącznikach niniejszej uchwały. Wysokość stawek jest zgodne z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2004 (Dz.U. M.F. Nr 15 poz. 83).

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 ust. 2 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 
nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

3

Dwie osie

12

13

0

  142,05

13

14

  142,05

  392,64

14

15

  392,64

  553,15

15 

 

  553,15

1.251,81

Trzy osie

12

17

  142,05

  247,13

17

19

  247,13

  506,96

19

21

  506,96

  658,24

21

23

  658,24

1.013,92

23

25

1.013,92

1.576,31

25 

 

1.013,92

1.576,31

Cztery osie i więcej

12

25

  658,24

  667,48

25

27

  667,48

1.041,63 

27

29

1.041,63

1.653,68

29

31

1.653,68

2.452,80

31

  

1.653,68

2.452,80

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

STAWKI  PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 UST. 4  UCHWAŁY 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

 Stawka podatku (w złotych)

   

nie mniej niż mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy  zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18    38,11
18 25   265,61   480,40
25 31   560,08   919,23
31   1.412,33 1.937,76
Trzy osie 
12 40 1.246,03 1.722,97
40    1.722,97 2.548,65

ZAŁĄCZNIK nr 3

STAWKI  PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W § 1 ust. 6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w złotych)   

nie mniej niż  mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
1 2 3 4

Jedna oś

12 18 0    25,41
18 25   177,84   319,88
25      319,88   561,24
Dwie osie
12 28   210,18   309,49
28 33   613,20   849,94
33 38   849,94 1.291,07
38   1.149,03 1.699,87
Trzy osie
12 38   676,72   942,32
38      942,32 1.280,68