Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/219/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

UCHWAŁA NR XV/219/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej  oraz zasad jej ustalania i poboru.

Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84; ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r.  Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. 51 Nr poz. 804 ) uchwala się , co następuje:

§ 1 Określa się następujące okręgi podatkowe zwane dalej „okręgami” dla potrzeb zastosowania stawek opłaty targowej w Gminie Gryfino:

 1. I Okręg - Targowisko Miejskie w Gryfinie,
 2. II Okręg- Obszar Miasta Gryfino, z wyłączeniem Targowiska Miejskiego,
 3. III Okręg - Obszar Gminy Gryfino z wyłączeniem Miasta Gryfino,

§ 2 Ustala się  dzienną stawkę opłaty targowej na obszarze Gminy Gryfino  w wysokości:

L.p. Treść Okręg I Okręg II Okręg III
1. Przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, platformy lub przyczepy – za każdy pojazd 8,00  12,00  10,00
2. Przy sprzedaży artykułów pozostałych z samochodu , platformy lub przyczepy – za każdy pojazd  10,00 15,00 12,00
3. Przy sprzedaży obnośnej w małych ilościach tj. z ręki, kosza, wiadra , skrzynki, wózka, roweru – za osobę    

 

 • dla indywidualnych producentów sprzedających warzywa i owoce
 • dla sprzedających kwiaty, jagody lub grzyby
 • dla sprzedających pozostałe wyroby
 • dla sprzedających artykuły używane o małej wartości- do 100 zł
 • dla sprzedających wyroby artystyczne wykonywane na miejscu
 • dla sprzedających znicze, kwiaty związane z obchodami Święta Zmarłych
 • dla sprzedających choinki oraz ozdoby bożonarodzeniowe 
 • dla pozostałych, w tym świadczących usługi gastronomiczne
 • 3,00
 • 4,50
 • 8,00
 • 5,00
 • 3,00
 • 3,50
 • 10,00
 • 8,00
 • 5,00

 • 7,00

 • 13,00

 • 8,00

 • 5,00

 • 5,00

 • 15,00

 • 10,00

 • 3,50

 • 5,50

 • 10,00

 • 3,00

 • 3,50

 • 3,50

 • 12,00

 • 8,00

4. Przy sprzedaży artykułów spożywczych z wozu konnego – za wóz  6,00 9,00 7,00
5. Przy sprzedaży pozostałych artykułów z wozu konnego – za wóz  9,00 11,00 10,00
6. Przy sprzedaży zwierząt domowych – od sztuki wystawionego do sprzedaży zwierzęcia  4,50  8,00 6,50
7. Za sprzedaż z namiotów – za namiot:
 • kwiatów i artykułów ogrodniczych
 • artykułów spożywczych
 • wyrobów gastronomicznych i napojów
 • pozostałych artykułów
 • za zajętą powierzchnię przed namiotami
 
 • 7,00
 • 6,50
 • 10,00
 • 15,00
 • 3,00
 
 • 10,00

 • 9,00

 • 15,00

 • 20,00

 • 5,00

 
 • 8,00

 • 7,00

 • 10,00

 • 16,50

 • 4,00

8. W pozostałych przypadkach – za osobę 10,00  12,00 11,00

§ 3.

 1. W przypadku prowadzenia sprzedaży , do której stosuje się różne stawki wymienione w § 2 wnosi się jedną opłatę.
 2. Opłata , o której mowa w ust. 1 stanowi  maksymalną stawkę , do której ma zastosowanie opodatkowanie zobowiązanego.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się jedynie w przypadku prowadzenia sprzedaży w tym samym okręgu.
 4. Jeżeli sprzedaż odbywa się w różnych okręgach stawki opłaty targowej stosuje się osobno dla poszczególnych okręgów.

§ 4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych , prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

§ 5.

 1. Upoważnia się Straż Miejską w Gryfinie do kontrolowania miejsc , w których prowadzona jest sprzedaż.
 2. Straż Miejska w ramach kontroli , o której mowa w ust. 1 ma prawo żądać dowodu wpłaty opłaty targowej na rzecz Gminy Gryfino lub pokwitowania od inkasenta.
 3. W przypadku stwierdzenia braku dowodu wpłaty lub pokwitowania od inkasenta Straż Miejska ma prawo pobrać od sprzedającego opłatę targową zgodnie ze stawką obowiązującą w danym okręgu.
 4. Dowodem wpłaty dokonanej w sposób określony w ust. 3 jest pokwitowanie wydane przez Strażnika Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz.U Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Gryfinie określa dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.
Niniejsza uchwała określa trzy okręgi podatkowe na potrzeby zastosowania stawek opłaty targowej i ustala dzienną stawkę opłaty targowej od poszczególnych przedmiotów opodatkowania.
Ponadto dokładnie precyzuje zasady naliczania opłaty, zwłaszcza w przypadku prowadzenia sprzedaży w różnych okręgach.
Uchwała upoważnia Straż Miejską do przeprowadzania kontroli miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż.