Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/222/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

UCHWAŁA NR XV/222/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  4 grudnia  2003r.
 

w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego  użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 7 i ust.  9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity :Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,  ze zmianami: z 1994 r. Dz.U.  Nr 1 poz. 3 , z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002   r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003 r.: . Nr 110 poz. 1039 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwolnienie użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych gruntów, zwolnienie następuje na wniosek podatnika złożony   do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym powyższe zwolnienie ma obowiązywać.

§ 2. Wniosek podatnika powinien zawierać:

 1. określenie powierzchni użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolniczej;
 2.  miejsce położenia gruntu;
 3. numer geodezyjny działki , w skład której wchodzą użytki wyłączone   spod produkcji rolniczej;
 4. rodzaj użytku rolnego oraz klasa powyższego gruntu;
 5. wnioskowany okres zwolnienia.

§ 3.

 1. Warunkiem zwolnienia jest:
  1. Wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej na okres nie krótszy  niż rok kalendarzowy;
  2. Stosowanie na wyłączonych gruntach zabiegów agrotechnicznych w celu przeciwdziałania zachwaszczeniu i innym zjawiskom powodującym obniżenie wartości użytkowanych gruntów;
  3. Niedokonywanie żadnych zbiorów i wypasów zwierząt na wyłączonym gruncie;
 2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§4. O wszelkich zaistniałych zmianach podatnicy są zobowiązani zawiadomić  organ podatkowy w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia.

§5. Podatnik, który nie dopełni obowiązku terminowego zawiadomienia   o utracie warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej ulgi wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – liczonymi od dnia , w którym upłynął termin płatności podatku rolnego.

§ 6. Nie dotrzymanie warunków określonych w § 3  spowoduje naliczenie podatku wraz z odsetkami od początku okresu wyłączenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt.7 i ust. 9 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej.
Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z podatku rolnego zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego , lecz nie więcej niż 10 ha, a okres zwolnienia nie może być dłuższy niż 3 lata.  Uchwała niniejsza określa tryb i warunki powyższego zwolnienia.