Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/218/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XV/218/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity :Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,  ze zmianami: z 1994 r. Dz.U.  Nr 1 poz. 3 , z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680 oraz z 2003 r.: 110 poz. 1039 ), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 49 poz. 771).  uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego  na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 27 zł za 1 q.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/21/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta , stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym (Tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 ze zmianami) Rada Gminy może obniżyć cenę skupu żyta, które stanowi podstawę do naliczenia podatku rolnego.
Rada Miejska w Gryfinie obniża niniejszą uchwałą cenę skupu żyta z 34,57 zł (Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z 17.10.2003 r. – M.P. Nr 49 poz. 771) na 27 zł za 1q.