Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/216/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XV/216/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie Art.. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 : Nr 110 poz. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.  Nr 51 poz. 804)  uchwala się , co następuje:

§ 1.

  1. Obszar Gminy Gryfino dzieli się na 3 (słownie : trzy) strefy podatkowe
  2. Przynależność poszczególnych obszarów Gminy Gryfino oraz wiosek do danej strefy podatkowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dla poszczególnych stref podatkowych ustala się stawki podatkowe zamieszczone w Załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/22 /02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia  wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz Uchwała Nr IX/130 /03 z dnia 26 czerwca 2003 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z podatku rolnego w roku 2003.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, które nie powinny być wyższe niż maksymalne określone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 31 października 2003 r (M.P. Nr 51 poz. 804)   Art. 5 ust. 4 uprawnia Radę Gminy do różnicowania stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, przeznaczenie i sposób wykorzystania gruntu.
Stąd też w roku 2004 wprowadza się podział na 3 strefy podatkowe, których granice są dokładnie określone w załączniku Nr 1 do uchwały i oznaczone na planie Miasta Gryfino stanowiącym załącznik Nr 3.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osobną stawką obciążone są budynki (4,00 zł za 1 m2) oraz grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (0,15 zł za 1m2).

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/216/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 

PODZIAŁ GMINY GRYFINO NA STREFY PODATKOWE

L.p. STREFA OBSZAR STREFY
1. I
  1. Obszar miejski wyznaczony na planie Miasta Gryfino wraz z ulicami Zygmunta Krasińskiego, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego i Grunwaldzką zgodnie z  Załącznikiem Nr 3  niniejszej Uchwały.
  2. Ulice Miasta Gryfino: Adama Rapackiego, Sportowa, Bałtycka, Tadeusza Kościuszki, Niepodległości, 1 Maja, Piastów, Energetyków, Słowiańska, Nadodrzańska, Garbarska i Targowa.
  3. Obszary na terenie Gminy Gryfino zajęte pod zakłady przemysłowe zatrudniające powyżej 50 osób.
2. II
  1. Pozostały teren  miejski
3. III
  1. Teren wiejski Gminy Gryfino

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/216/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE GRYFINO

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STREFA PODATKOWA STAWKA PODATKOWA
1. Budynki mieszkalne lub ich części (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 0,49 zł
2. Budynki gospodarcze oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (za 1m2 powierzchni użytkowej) I strefa

II strefa

III strefa

16,00 zł

15,50 zł

15,00 zł

3. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 7,80 zł
5. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 3,48 zł
6. Garaże (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 5,50 zł
7. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (za 1 m2 powierzchni użytkowej) cały obszar gminy 4,00 zł
8. Budynki gospodarcze na terenach wiejskich (za 1m2 powierzchni użytkowej) cały obszar wiejski 3,50 zł
9. Pozostałe budynki gospodarcze (za 1m2 powierzchni użytkowej) I strefa

II strefa

5,50 zł

5,30 zł

10. Grunty zajęte na prowadzenie  działalności gospodarczej (za 1 m2) I strefa

II strefa

III strefa

0,62 zł

0,60 zł

0,55 zł

11. Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (za 1 m2) cały obszar gminy 0,15 zł
12. Grunty pozostałe (za 1 m2) I strefa

II strefa

III strefa

0,16 zł

0,14 zł

0,12 zł

13. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne (za 1ha) cały obszar gminy 3,30 zł
14. Budowle związane z działalnością gospodarczą cały obszar gminy 2,0%
15. Budowle przesyłowe służące gospodarce komunalnej  cały obszar gminy 1,5%