Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/224/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XV/224/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia 2003r.
 

w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami: z 1997 r. – Dz.U. Nr 160 poz. 1083; z 1998 r. , Nr 106 poz. 668 M.P. Nr 28 poz. 394; z 1999 r. – Dz.U. Nr 11 poz. 95, M.P. Nr 28 poz. 434; z 2000 r. – M.P. Nr 24 poz. 509, Dz.U.Nr 94 poz. 1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. – Dz.U. Nr 16 poz. 166, Nr 39 poz. 459, Nr 42 poz. 475, Nr 110 poz. 1189, Nr 125 poz. 1368, Nr 130 poz. 1452, M.P. Nr 27 poz. 446; z 2002 r.: Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Nr 130 poz. 1188, Nr 137 poz. 1302), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 Nr 9 poz. 84 – Tekst jednolity ze zmianami: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683; w 2003 r. : Nr 110 poz. 1039, Nr 200 poz. 1966) , art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 – Tekst jednolity ze zmianami: z 1994 r. – Dz.U. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. – Dz.U. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. – Dz.U. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. – Dz.U. Nr 108 poz. 681; z 2001 Dz.U. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1680; z 2003 r. Nr 110 poz. 1039) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami z 2002 r. : Dz.U. Nr 216 poz. 1826) uchwala się, co następuje:

§1.

 1. Ustanawia się Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie –inkasentem opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na których spoczywa obowiązek jej uiszczenia w związku z prowadzeniem handlu na obszarze Gminy Gryfino.
 2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta – Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie z tytułu poboru opłaty targowej stanowiącej dochód gminy , w wysokości 30 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot opłaty targowej.
 3. Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z tytułu poboru opłaty targowej określone są w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 

 1. Ustanawia się sołtysów w Gminie Gryfinie inkasentami podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych z terenu danego sołectwa , będącymi podatnikami powyższych zobowiązań.
 2. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów – inkasentów w wysokości określonej odrębnie dla każdego sołectwa wg Załącznika Nr 2 niniejszej Uchwały Rady Miejskiej , z tytułu poboru i terminowego odprowadzenia wymienionych w pkt. 1 należności.
 3. Szczegółowe zasady i tryb poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz sposobu rozliczenia się z pobranych zaliczek na poczet powyższych podatków określa Załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.

§3. Określeni w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej inkasenci są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926) w zakresie dotyczącym inkasentów oraz poboru i odprowadzania przez nich podatków i opłat.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino jako organowi podatkowemu.

§5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/549/02 z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy – Ordynacja podatkowa Rada Miejska w Gryfinie powołuje Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji oraz sołtysów Gminy Gryfino na inkasentów należności podatkowych.
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji będzie nadal inkasentem opłaty targowej i za jej pobór oraz terminowe odprowadzenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot opłaty.
Natomiast w sołectwach inkasentami podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego zostają sołtysi , którzy za pobór i terminowe odprowadzenie należności podatkowych otrzymają wynagrodzenie w wysokości od 4,5% do 5,5%.

Niniejsza uchwała określa w załącznikach szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z tytułu poboru ww. należności .

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 

Zasady i tryb rozliczeń z tytułu poboru opłaty targowej przez inkasenta.

§ 1

Na podstawie Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 04 grudnia 2003 r. oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)  

Zakład Budżetowy Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie , w imieniu którego działa: 

 1. Dyrektor
  zwany dalej inkasentem jest zobowiązany do poboru opłaty targowej na obszarze Gminy Gryfino

§ 2

 Inkasent zobowiązany jest:

 1. Pobrać i terminowo odprowadzić do kasy Urzędu Miasta i Gminy w/w opłatę, w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów prawa lokalnego i terminach określonych niniejszym dokumencie.
 2. Pobrać opłatę codziennie od prowadzących handel na obszarze Gminy Gryfino.
 3. Terminem odprowadzenia pobranej opłaty są następujące dni robocze w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek.
 4. Pobrać z Urzędu Miasta i Gminy Gryfino druki służące do poboru opłaty targowej opieczętowane okrągłą pieczęcią urzędową i przechowywać je w zabezpieczonym miejscu w siedzibie inkasenta.
 5. Prowadzić rejestr opłaty targowej , który powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego adres, PESEL, NIP, datę pobrania opłaty , przedmiot opodatkowania , miejsce poboru oraz kwotę , którą inkasent pobrał od sprzedającego.
 6. Upoważnić wybranych pracowników do poboru opłaty oraz fakt ten zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino:

a. każdy pracownik powinien zachowywać tajemnicę skarbową, jaką objęte są indywidualne dane podatników, zawarte w powierzanych inkasentowi dokumentach. Inkasent przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków składa zarazem przyrzeczenie o treści:

Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej”  zgodnie z art. 294 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z poźn. zm.) zwaną dalej Ustawą.
§ 3
 1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności inkasa w wysokości 30% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot opłaty targowej.
 2. W terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca inkasent , na podstawie zestawienia wpłat opłaty targowej oraz dołączonych kopii dowodów wpłat na rzecz Gminy Gryfino pobranej opłaty targowej wystawia Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie fakturę na kwotę obliczoną według zapisów ust.1.
 3. Płatność wystawionych przez inkasenta faktur będzie następowała na rachunek bankowy inkasenta wskazany w fakturze lub – na wniosek inkasenta – może być zaliczana na poczet zobowiązań Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie wobec Gminy Gryfino.

§ 4

Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie należności z tytułu opłaty targowej.

§ 5

Zasady poboru obowiązują z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2004 r.

Przyjmuję powyższe zasady do wiadomości i stosowania     

         Inkasent                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

...............................                                                          ............................................................

                       

Gryfino dnia........................

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 

Ustala się poniższe wynagrodzenie dla inkasentów podatków:

rolnego, leśnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach gminy Gryfino:  

 1. W sołectwach: 
  Chlebowo, Czepino, Daleszewo, Dołgie, Drzenin. Krajnik, Krzypnica Mielenko Gryfińskie, Nowe Czarnowo, Stare Brynki i Żórawki –

  5,5 %
  od kwoty pobranych i terminowo odprowadzonych podatków.
 2. W sołectwach:
  Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Radziszewo, Steklinko, Sobiemyśl, Wirów, Włodkowice, Wysoka Gryfińska, Żórawie i Żabnica –
   
  5,0 %
  od kwoty pobranych i terminowo odprowadzonych podatków.
 3. W sołectwach:
  Pniewo, Sobieradz i Steklno –

  4,8 %
  od kwoty pobranych i terminowo odprowadzonych podatków.
 1. W sołectwach:
  Gardno i Wełtyń –

  4,5 %
  od kwot pobranych i terminowo odprowadzonych podatków.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/224/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

Zasady poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez inkasenta.

§ 1

Na podstawie Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 04 grudnia 2003 r. oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)  

sołtys ................................, zamieszkała/y   w ................................................. .

zwany dalej inkasentem, z dniem 1 stycznia 2004 r. jest zobowiązany
do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od podatników – osób
fizycznych, zamieszkałych w sołectwie .........................

§ 2

Inkasent zobowiązany jest:

1. Pobrać i terminowo odprowadzić do kasy Urzędu Miasta i Gminy w/w podatki, w wysokości i terminach określonych w imiennie wystawianych na każdego podatnika drukach „Konto-kwitariusz”. Terminem płatności jest następny dzień roboczy po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Druki „Konto – kwitariusz” inkasent będzie pobierał za pokwitowaniem w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, wraz z drukiem „Wykaz wpłat”.
Kopia „Wykazu wpłat” wraz z dowodem wpłaty do kasy pobranych kwot podatku stanowi podstawę do rozliczenia inkasenta i do naliczenia przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
Zachowywać tajemnicę skarbową, jaką objęte są indywidualne dane podatników, zawarte w powierzanych inkasentowi dokumentach. Inkasent przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków składa zarazem przyrzeczenie o treści:
„Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej”

zgodnie z art. 294 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z poźn. zm.) zwaną dalej Ustawą.

§ 3

 1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu poboru i terminowego odprowadzenia pobranych podatków w wysokości ... % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot, zgodnie z przywołaną uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie.
 2. Wynagrodzenie inkasenta będzie naliczane na podstawie dokumentów, o jakich mowa w § 1 pkt 1 i wypłacane inkasentowi w kasie Urzędu Miasta i Gminie  w Gryfinie w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych.
 3. W razie stwierdzenia, że inkasent pobrał podatki nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej i pobrał wynagrodzenie z tego tytułu – zwrot nienależnego wynagrodzenia następuje przy jednoczesnym naliczeniu odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.
 4. Wynagrodzenie inkasenta zostanie pomniejszone o należne podatki lub inne opłaty przewidziane przepisami prawa.

§ 4

Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie podatki.

§ 5

Zasady poboru obowiązują z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2004 r.

 

Przyjmuję powyższe zasady do wiadomości i stosowania     

        Inkasent                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

...............................                                              ............................................................

Dnia .............................                        

Dane personalne do naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy – wypełnia inkasent:

 1. PESEL                                         ..................................................
 2. NIP                                              ..................................................
 3. Data urodzenia                              ..................................................
 4. Seria i Nr dowodu osobistego       ..................................................
  Przez kogo wydany
 5. Opłacam składki KRUS                                      tak/nie
 6. Podlegam ubezpieczeniu w zakładzie pracy          tak/nie

..............................................

 (podpis)