Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/220/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru.

UCHWAŁA NR XV/220/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 grudnia  2003r.
 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów  oraz trybu i terminów jego poboru.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami w 2002 r. Nr 200 poz. 1683; w 2003 r. Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psa przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 36,00 zł od jednego psa.

§ 2. Podatek płatny jest w trzech równych ratach , w następujących terminach:

  • I rata – do 30 kwietnia
  • II rata – do 31 lipca
  • III rata – do 31 października

§ 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub ustał w ciągu roku podatkowego podatek pobiera się w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie okresowi posiadania psa poczynając od miesiąca , w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 4.  Podatek od posiadania psa jest płatny w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003  oraz trybu i terminów jego poboru.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy określa stawkę podatku od posiadania psów oraz tryb i terminy jego poboru.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804 ) maksymalna stawka podatku wynosi 50,30 zł.
Rada Miejska w Gryfinie w niniejszej uchwale ustala stawkę podatku w wysokości    36 zł oraz określa , iż płatny jest on w trzech ratach do końca kwietnia, do końca lipca i do końca października. Podatek od posiadania psów należy opłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek urzędu.