Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/141/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA Nr IX/141/03
 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 ) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 150.000 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

150.000

75809   Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

150.000

097 Wpływy z różnych dochodów

150.000

OGÓŁEM

150.000

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 325.792 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie  Kwota
700

 

  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 

14.810
 

70005    Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

14.810

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

14.810

 
710

   

  

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000

71035    Cmentarze

6.000

202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6.000

 
751

  

  

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 66.000
75110    Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

66.000

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66.000
 
758

   RÓŻNE ROZLICZENIA 63.473
75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 63.473
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

63.473

 
801  

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.500
 

80101

  Szkoły podstawowe 6.500
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

6.500

 
853  

 

OPIEKA SPOŁECZNA 91.254
85315    Dodatki mieszkaniowe 19.934
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

19.934

   85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 8.900
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

8.900

85395

Pozostała działalność 62.420
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

62.420

 
921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 74.055
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500

 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. teryt. 500
92195

 

Pozostała działalność 73.555
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

73.555

926

92605

096

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
3.700
3.700

3.700
OGÓŁEM  325.792

  § 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.000 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 25.000
75818   Rezerwy celowe i ogólne 25.000

4810

Rezerwy 25.000
OGÓŁEM 25.000

   § 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.268.347 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70.000
 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000
 

4430

Różne opłaty i składki  50.000
70095   Pozostała działalność 20.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
 
710

 

  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 242.243
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 236.243
4300 Zakup usług pozostałych 236.243
71035 4300 Cmentarze 6.000
  Zakup usług pozostałych 6.000
 
750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 370.535
75023   Urzędy gmin 364.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.400
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
75047

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należność budżetowych 135
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135
75095   Pozostała działalność 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 66.000
75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 66.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46.840
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych

14.160

 
754

75412

3020
4110
4120
4210

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
40.236

40.236

20.000
207
29
20.000

757

75702

8070

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam .teryt
.
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów
50.000

50.000
50.000

801 80101

4240

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

Zakup pom. nauk. dydaktycznych i książek
6.500
6.500

6.500
853  85314


3110

OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne
116.254

25.000
25.000

85315
3110
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
19.934
19.934
85316
3110
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.
Świadczenia społeczne
8.900
8.900
85395
3110
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
62.420
62.420
 
900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 210.014
90003   Oczyszczanie miast i wsi 57.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 46.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 132.614
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132.614
 
921    

  

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 88.865 
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500

2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

500

92195   Pozostała działalność        88.365
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 68.365
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7.700
92601   Obiekty sportowe 4.000

4300

Zakup usług pozostałych 4.000
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu 3.700
4300 Zakup usług pozostałych 3.700
OGÓŁEM 1.268.347

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 1.067.555 zł.   Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku  bankowym

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE 

W związku z rozliczeniem roku budżetowego 2002 i ustaleniem wolnych środków w kwocie 1.067.555 zł dokonuje się następujących zmian budżetu gminy w 2003 roku
Zmniejszenie dochodów

 • 150.000 – brak wykonania dochodów w 2003 r. ( w planowaniu dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie z 2002 r. ) 

Zwiększenie dochodów 

 • 14.810 – dzierżawa stanowisk na imprezie „ Dni Gryfina”, 
 • 6.000 – dotacja UW na utrzymanie cmentarza wojennego, 
 • 66.000 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum 
 • 63.473 – subwencja z budżetu państwa za utracone dochody w podatku rolnym, leśnym, 
 • 6.500 – dotacja z UW na wyprawki szkolne, 
 • 19.934 – dotacja z UW na dodatki mieszkaniowe, 
 • 8.900 – dotacja z UW na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, 
 • 62.420 – dotacja z UW na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, 
 • 500 – dotacja ze Starostwa dla GDK, 
 • 73.555 – dochody ze sponsoringu „ Dni Gryfina ”, 
 • 3.700 – darowizna na rzecz sportu, 

Zmniejszenie wydatków

 • 25.000 – zmniejszenie rezerwy celowej, 

Zwiększenie wydatków 

 • 50.000 – zwiększenie planu na zwroty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
 • 20.000 – na remonty budynków komunalnych,
 • 236.243 – na plany zagospodarowania przestrzennego,
 • 6.000 – na wykonanie nasadzenia zieleni niskiej na mogiłach na cmentarzu wojennym
 • 300.000 – na wynagrodzenia w administracji publicznej ( zwiększenie zatrudnienia,  podwyższenie najniższych wynagrodzeń, ekwiwalent za urlop odchodzących pracowników ),
 • 52.000 – na składki społeczne od wynagrodzeń,
 • 7.400 – na Fundusz Pracy,
 • 5.000 – na delegacje służbowe zagraniczne – wystawy, kontakty zagraniczne,
 • 135 – na składki społeczne od umów zleceń dla sołtysów za dostarczenie deklaracji podatkowej
 • 6.000 - na koszty bankowe związane z otrzymaniem kredytu bankowego,
 • 46.840 – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum,
 • 5.000 – zakup materiałów i wyposażenia na przeprowadzenie referendum,
 • 14.160 – koszty referendum ( obwieszczenia, ogłoszenia, przejazdy, dyżury ),
 • 20.000 – na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych,
 • 207 – na składki społeczne od nagród okolicznościowych dla OSP,
 • 29 – na Fundusz Pracy,
 • 20.000 – za zakup paliwa, węży oraz sprzętu niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych,
 • 50.000 - na odsetki od zaciągniętego kredytu,
 • 6.500 – na zakup podręczników szkolnych,
 • 25.000 - na pomoc finansową dla rodziny pokrzywdzonej w pożarze z Sobieradza,
 • 19.934 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 • 8.900 – na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
 • 62.420 – na dożywianie dzieci i młodzieży,
 • 1.400 – na składki społeczne od umów zleceń,
 • 10.000 – na zakup śmietników ulicznych i ławek,
 • 46.000 – na uprzątnięcie dzikich wysypisk w Gardnie, zwiększenie częstotliwości sprzątania ulic w mieście i gminie,
 • 5.000 – na uzupełnienie nasadzeń na terenie miasta i gminy,
 • 15.000 – na zwiększenie częstotliwości koszenia terenów zieleni miejskiej,
 • 132.614 – na inwestycję oświetlenia ulicznego w związku z aneksem do umowy na wykonanie budowy oświetlenia w ul. Artyleryjskiej,
 • 500 – dla GDK na imprezę „ Bezgranice” – cykl spotkań poświęconych współczesnej kulturze artystycznej
 • 20.000 – na zakup materiałów i wyposażenia na organizację „ Dni Gryfina ”,
 • 68.365 – na pokrycie zakupu usług na organizację „ Dni Gryfina”,
 • 4.000 – na koszenie wiejskich boisk i placów,
 • 3.700 – na zakup usług dla reprezentacji gminnej w piłkę nożną.