Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/109/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zgody na zbycie udziałów jednoosobowej Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gryfinie

UCHWAŁA Nr VII/109/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.

w  sprawie  zgody  na  zbycie  udziałów  jednoosobowej  Spółki Gminy Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej  Spółka  z  o.o.  w  Gryfinie.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 9  lit. „g”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  /Dz.U. z  2001 r.  Nr  142  poz.1591,  zm. w 2002 r.  Nr  23  poz. 220,  Nr  62  poz.558,  Nr  113  poz. 984,  Nr  214 poz. 1806/,  art. 20  ustawy  z  dnia 20  grudnia  1996 r.  o  gospodarce  komunalnej  (Dz.U.  z  1997 r. Nr  9  poz.43,  Nr  121 poz.770,  nr  106  poz. 679;  z  1998 r.  Nr  106  poz. 668;  z  2002  r.  Nr  113,  poz.  984) oraz  art.  36  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1996  r.  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji przedsiębiorstw  państwowych  (Dz.U.  z  2002  r.  Nr  171  poz. 1397,  Nr  240  poz. 2055) uchwala  się  co  następuje:

§  1. 1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  inwestorowi  zewnętrznemu  80%  (słownie procent:  osiemdziesiąt)  udziałów  w  jednoosobowej  spółce  Gminy  Gryfino „Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej”  Sp.  z  o.o.  w  Gryfinie.

2. Wyboru  inwestora  zewnętrznego  dokona  Burmistrz  Miasta  i  Gminy w  drodze  rokowań  podjętych  na  podstawie  publicznego  zaproszenia.

§  2. 1. Wyraża  się  zgodę  na  nieodpłatne  nabycie  przez  pracowników  spółki „Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej” Sp.  z  o.o.  w  Gryfinie  do  15%  udziałów  spółki.

2. Nieodpłatne  nabywanie  udziałów  przez  pracowników  przeprowadza  się według  zasad  określonych  w  ustawie  z  dnia  30  sierpnia  1996 r.  o  komercjalizacji i  prywatyzacji  przedsiębiorstw  państwowych (Dz.U. z  2002 r.  Nr  171  poz. 1397,  Nr  240 poz. 2055)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Skarbu  Państwa  z  dnia  29  stycznia  2003 r. w  sprawie  szczegółowych  zasad  podziału  uprawnionych  pracowników  na  grupy, ustalenia  liczby  akcji  przypadających  na  każdą  z  tych  grup  oraz  trybu  nabywania  akcji przez  uprawnionych  pracowników (Dz.U.  Nr  35  poz. 303).

§  3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

§  4. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan

Uzasadnienie

Dokonanie prywatyzacji spółki komunalnej „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" pozwoli na usprawnienie zarządzania Spółką, a jednocześnie umożliwi pozyskanie środków do budżetu Gminy. 5% udziałów w Spółce zjostanie zachowane na rzecz Gminy, aby dać Gminie pewien wpływ na politykę gospodarczą Spółki. Zgodnie z przepisami Rozdziału IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, które odpowiednio stosuje się do przedsiębiorstw komunalnych, przy zbywaniu udziałów w jednoosobowej spółce gminy na rzecz inwestora zewnętrznego, pracownikom spółki przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów w spółce.