Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/94/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m.Gryfino.

UCHWAŁA Nr VII/94/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m.Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz. 1591,Dz.U.z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113,poz.984 i Nr 214,poz. 1806   / oraz art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r Nr 46, poz.543 zm: Dz.U. z 2001r Nr 129,poz.l447 ,Nr 154,poz.l800, z 2002r Nr 25,poz.253 , Nr 47, poz.676, Nr 126,poz. 1070, Nr 113,poz.984 ,Nr 130 poz. 1112, nr 200 , poz. 1682 , Nr 240,poz.2058, z 2003r Nr l ,poz. 15   -  uchwala się co następuje:

§ l.   Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczona nr 40/5 o powierzchni 0,0212 ha , położoną w obrębie 3 m.Gryfino ( załącznik ), na rzecz Alicji Śrutowskiej , na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości zabudowanej - dz.nr 40/2 / położonej jak wyżej/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

                                                  

Uzasadnienie

Po zakończonym procesie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.Gryfino- rejon Stare Miasto, przeprowadzone zostały prace geodezyjne w rejonie ul. Targowej i Garbarskiej, w wyniku których wydzielona została między innymi gminna nieruchomość zabudowana, oznaczona nr 40/5 opow.0,0212 ha.

W/w działka bezpośrednio graniczy z nieruchomością zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność p. Alicji Śrutowskiej .

Zabudowania/ budynki gospodarcze/ usytuowane na działce 40/5 użytkowane są przez p. A.Śrutowską.

Z uwagi na zbyt małą powierzchnię działki 40/5 brak jest podstaw do jej sprzedaży, jako odrębnej nieruchomości.

Dlatego też zaproponowano p. Śrutowskiej sprzedaż działki 40/5 , z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 40/2 o pow. 515 m2. W/w wyraziła chęć nabycia działki.

Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej i jest zgodna z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego / zabudowa mieszkaniowa mieszana tzn. dopuszczalna jest zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna/.