Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/115/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA Nr VII/115/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003r.


w  sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu   radnego.

Na podstawie art. 190  ust. 1 pkt. 2  oraz   ust. 2 i 4   stawy z   dnia  16   lipca   1998 r. Ordynacja   wyborcza   do   rad   gmin,  rad   powiatów   i   sejmików   województw. /Dz. U. Nr   95,   poz. 602;   zm. Dz. U.   z   1998r.   Nr   160   poz. 1060;   z   2001r.   nr   45   poz   497,   Nr   89   poz. 971;   z   2002r   Nr   23   poz. 220, Nr   68   poz. 632,   Nr   113   poz. 984/, uchwala   się   co   następuje:

§   1. Stwierdza   się   wygaśnięcie   mandatu   radnego   Wiesława   Celmera do   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   w   okręgu   wyborczym   nr   1   z   listy   nr   12   Bezpartyjny Blok   Samorządowy,   wskutek   pisemnego   zrzeczenia   się   mandatu.

§   2. Zobowiązuje   się   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino   do   przekazania niniejszej   uchwały   zainteresowanemu,   Wojewodzie   Zachodniopomorskiemu   oraz   Komisarzowi   Wyborczemu   w   Szczecinie.

§   3. Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan   Ragan