Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/112/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie: zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu.

UCHWAŁA Nr VII/112/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie: zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. Nrl42 poz.1591 z 2001r. Dz. U. z 2002r. Nr23 poz,220, Nr62 poz.558, Nrl 19 poz.984, Nrl53 poz.1271 i Nr214 poz.1806 oraz art. 12 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji /Dz. U. Nr 106 póz. 1118 z późniejszymi zmianami/ uchwala się co następuje:

§ l. Rada Miejska w Gryfinie postanawia:

  • zaprosić Panią Eugenię Radomską z synem Wiktorem Radomskim z Kazachstanu do osiedlenia się na terenie gminy Gryfino w ramach łączenia rodzin,
  • przeznaczyć dwupokojowy lokal mieszkalny z zasobów komunalnych oraz udzielić pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan 

Uzasadnienie

Pani Eugenia Radomska w dniu 6 listopada 2002 roku ponowiła prośbę do Burmistrza Miasta i gminy Gryfino o zaproszenie jej rodziny do Polski. Wcześniej Zarząd Miasta i Gminy Gryfino pismem z dnia 12.07.2001 roku poinformował Panią Eugenię o późniejszym rozpatrzeniu wniosku przez Radę Miejską w związku z planowanym przyjazdem już zaproszonych rodzin z Kazachstanu. Pani Eugenia Radomska ur. 05.10.1950 roku zamieszkuje w miejscowość

Borowoje, ul. 2-aja Sowietskąja 13/1 rejon Szczuczyński obwód Akmoleński 476433

wraz z synem Wiktorem ur. 25.01.1986 roku dokąd została wywieziona jej rodzina w 1936 roku. Pragnieniem jej jest mieszkać bliżej rodziny, która już mieszka w Gryfinie. Ojciec Piotr Radomski i siostra Helena również pragną by nastąpiło połączenie rodziny. Pan Piotr szczególnie źle znosi rozłąkę z córką a ostatnio często choruje.

Na przedostatniej Sesji Rady Miejskiej w Gryfinie o zaproszenie tej rodziny interpelował radny Pan Antoni Rak.

Uważam, że jest celowym i właściwym łączenie rodzin w szczególności gdy część tej rodziny nie z własnej woli mieszka w obcym kraju o innej kulturze i bardzo odległym od granic Polski.

W przedmiotowej sprawie do samorządów gminnych zwrócił się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji by stworzyć realne możliwości osiedlenia w Polsce osobom, które wcześniej z przyczyn historycznych nie mogły powrócić do Ojczyzny. W szczególności apelował o gotowość przyjęcia rodaków z azjatyckiej części dawnego ZSRR.