Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/91/03  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia wniosku klubu radnych SLD - PLD.

UCHWAŁA Nr VII/91/03
  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie przyjęcia wniosku klubu radnych SLD - PLD.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23  poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/   i w związku z § 35 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 44 poz.951/   uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć wniosek następującej treści:

„biorąc pod uwagę trudną sytuacje materialną wielu rodzin, niedostateczną ilość środków na realizację zadań zleconych, w tym brak środków na zasiłki okresowe, w imieniu klubu radnych SLD - PLD wnioskuje, aby przy podziale nadwyżki budżetowej zwiększyć budżet OPS-u na 2003 r. w rozdziale 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan