Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/101/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r.

UCHWAŁA Nr VII/101/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia  24 kwietnia 2003 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającą uchwałę Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami: Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r. i Nr V/85/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003r. została podjęta w celu wyłączenia, z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino, terenu działki Nr 161 oraz części działek Nr 456, 457 i 163 w obrębie 2 m. Gryfino.

Dla obszaru, o którym mowa planowane było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.

W przypadku podjęcia, w indywidualnych przypadkach, uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych, istnieje konieczność wyłączania terenów nimi objętych z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla terenu działki Nr 161 oraz części działek Nr 456, 457 i 163 w obrębie 2 m. Gryfino nie została podjęta, w związku z czym istnieje konieczność uchylenia uchwały Nr VI/88/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2003 r., wyłączającej w/w teren z opracowania obejmującego teren całej Gminy Gryfino.