Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/98/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – obręb 3 – działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą: Nr II /33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r.

UCHWAŁA Nr VII/98/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – obręb 3 – działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą: Nr II /33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – obręb 3 – działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą: Nr II /33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r.:  

 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
  „Uchwała Nr XXXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr: 125, część  118 i 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino;
 2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr: 125, część 118 i 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino;
 3. W § 1 ust. 2 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „planem miejscowym”; po wyrazach: „Powyższy teren oznaczony jest w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” dopisuje się: „zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami”;
 4. W § 1 ust. 3 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”;
 5. W § 1 ust. 4 wyrazy „zmiany w planie ogólnym” zastępuje się wyrazem „planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego”;
 6. W § ust. 5 wyrazy „projektowanych zmian” zastępuje się wyrazami: „planu miejscowego”;
 7. Na załączniku graficznym do uchwały wyrazy „granica zmiany w planie” zastępuje się wyrazami „granica planu miejscowego”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

Uzasadnienie do projektu uchwały

zmieniającej uchwałę Nr XXIII/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwalą: Nr II /33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r.

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym: „1. (44) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 8 lat od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. (45) Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, rada gminy uchwali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, plan, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność, w granicach objętych uchwałą do czasu uchwalenia nowego planu, jednak nie dłużej niż przez 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do terenów objętych zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonanymi na zasadach określonych w ustawie.

3. Przed utratą mocy planów, o której mowa w ust. 1, rada gminy jest obowiązana do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”

W związku z tym, że obowiązujący plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino utraci moc 1 stycznia 2004r. w uchwale Nr XXI!I/415/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - obręb 3 - działki nr: 125, część 118 i 267/1, zmienionej uchwałą: Nr II /33/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002r., należy dokonać zmiany polegającej na nadaniu nowego tytułu uchwale, a także zastąpieniu występującego w treści uchwały określenia „zmiana planu ogólnego” określeniem „sporządzenie planu miejscowego”.

Wyżej opisana zmiana uchwały spowoduje, iż możliwa będzie realizacja jej ustaleń po utracie mocy planu ogólnego.