Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/110/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/41/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r.

UCHWAŁA Nr VII/110/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003r.


w sprawie zmiany uchwały nr 111/41/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 zm. z 2002r. Nr 115 poz. 1229, Nr 74 poz. 676, Nr 111 poz. 984  uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/41/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. dokonuje się następujących zmian : - załącznikowi nr l do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Zmiany planu wydatków GFOSiGW dokonuje się z uwagi na uszczegółowienie zadań realizowanych z funduszu i przypisanie kwot tym zadaniom.

Załącznik nr 1

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2003

DZIAŁ  ROZDZIAŁ  PARAGRAF  WYSZCZEGÓLNIENIE  PLAN NA 2003 
900  90011    

PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego: I .Stan środków obrotowych Na01.01.2003r. 

7.726.000

1.000.000

         II . Przychody  6.726.000 
      069  Różne opłaty  4.125.000 
      057  Grzywny i mandaty i inne kary  1.000 
      092  Pozostałe odsetki  100.000 
      952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  2.500.000 
900  90011     WYDATKI OGÓŁEM

z tego : I. Wydatki 

7.726.000

7.663.000

      4210  Zakup materiałów i wyposażenia  15.000 
      4300  Zakup usług pozostałych (prowadzenie rachunku bankowego)  2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

 

6110  Wydatki na inwestycje    
   funduszy celowych  7.646.000
   - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gryfino i budowa kanalizacji Północ Gminy  3.500.000
   - przebudowa kolektora sanitarnego Rapackiego  700.000
   - budowa wodociągu w Steklinku  i rozbudowa ujęcia wody w Steklnie 450.000
   - projekty uzbrojenia podziemnego    
   II i III etap Osiedla Północ,    
   rejon ul.    
   Jana Pawła / rozpoczęcie projektowania sieci wodociągowe, kanalizacyjne,gazowe /    120.000
   - Projekt kanalizacji i gazyfikacji w Pniewie i Żórawkach  /projektowanie/    150.000
   - budowa kanalizacji ulicy Słonecznej w Gardnie  130.000
   - oddzielenie kanalizacji deszczowej od ściekowej na terenie miasta  350.000
   - wodociąg dla działek gminnych w Pniewie i Żórawiu  200.000
   - docieplenia budynków komunalnych    900.000
   - projekt kanalizacji Wełtyń  100.000
   - projekt i budowa Kanalizacja  50.000
   Dołgie  210.000
   - rekultywacja wysypiska  25.000
   - budowa wodociągu Parsówek   
   - modernizacja terenów zielonych  150.000
   - park Miejski    
   - wymiana okien w Gimnazjum, szkołach  podstawowych, przedszkolach  230.000
   - wymiana okien w mieszkalnych budynkach komunalnych zgodnie z programem ustalonym z GTBS    200.000
   - modernizacja systemów grzewczych   181.000
   I . Stan środków obrotowych na 31.12.2003r    63.000