Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/102/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Wirów

UCHWAŁA Nr VII/102/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Wirów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

Rozdział  1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr XLVII/595/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.).

§ 2.

 1. Zmiana w planie obejmuje obszar położony w miejscowości Wirów, w tym obejmuje w całości działki nr 17/3, 17/4, 17/5, 17/14, 17/17, 17/18, 17/19, 17/24, 17/25, 17/26, 17/27 i 17/28 oraz w części działki nr 17/16, 30, 46/1, 46/2, 47, 50/10, 50/13 i 106 - o łącznej powierzchni 3,0644 ha.
 2. Granice zmiany w planie wyznaczają: od wschodu - wschodnie granice działek nr 17/3, 17/5, 17/17 i 17/28; od południa - południowe granice działek nr 17/24, 17/26, 17/28 i 30; od zachodu - zachodnie granice działek nr 46/1 i 46/2; od północy - północne granice działek nr 17/14, 17/27 i 17/28 i zostały oznaczone na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały   (rysunek planu 1:2000)
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym z usługami handlowymi, gastronomicznymi, biurowymi i ochrony zdrowia.

Rozdział  2

PRZEZNACZENIE TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3. Ustalenia niniejszego planu w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów funkcjonalnych :

 • 1.MJ                 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                                                 § 5
 • 2.MJ                 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                                                 § 5
 • 3.MJ/UC          zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MJ), usługi komercyjne (UC)   § 6
 • 4.MJ                 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                                                 § 5
 • 5.ZI/TE             zieleń izolacyjna (ZI), urządzenia elektroenergetyczne    - stacja transformatorowa  (TE)   § 7
 • 1.KUl              droga publiczna (ulica lokalna)                                                               § 10
 • 2.KUd             droga publiczna (ulica dojazdowa)                                                         § 10
 • 3.KUd             droga publiczna (ulica dojazdowa)                                                         § 10
 • 4.KPs              droga wewnętrzna (ciąg pieszojezdny)                                                   § 10
 • 5.KPs              droga publiczna (ciąg pieszojezdny)                                                       § 10
 • 6.KPs              droga wewnętrzna (ciąg pieszojezdny)                                                   § 10

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych,
 6. zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji.

§ 5.

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MJ, 2.MJ i 4.MJ o łącznej powierzchni 1,2191 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym ustala się wspólne funkcjonowanie terenu oznaczonego symbolem 4.MJ z działką nr 38/3 położoną poza granicą zmiany w planie.
 2. Na terenie oznaczonym symbolem 2.MJ dopuszcza się lokalizację funkcji rekreacji indywidualnej.
 3. Wprowadza się zakaz :
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. w liniach rozgraniczających ulic - wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.
 4. Na terenach oznaczonych symbolami 1.MJ i 2.MJ ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy :
  1. według rysunku planu - od drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KUl,
  2. 3,5 m - od linii rozgraniczających ciągów pieszojezdnych oznaczonych symbolami 4.KPs i 5.KPs.
 5. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,35,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 25 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.
 6. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.MJ/UC o powierzchni 0,9926 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - jako funkcję podstawową oraz przeznacza się pod usługi komercyjne (handlowe, gastronomiczne, biurowe i ochrony zdrowia) - jako funkcję uzupełniającą nie przekraczającą 30 % powierzchni użytkowej funkcji podstawowej.
 2. Wprowadza się zakaz :
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. w liniach rozgraniczających ulic - wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.
 3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy :
  1. według rysunku planu - od drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KUd,
  2. 3,5 m - od linii rozgraniczającej ciąg pieszojezdny oznaczony symbolem 6.KPs.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym :
  1. dla lokali usługowych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla części mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 5. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,40,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 30 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.
 6. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.

§ 7.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.ZI/TE o powierzchni 0,0399 ha przeznacza się pod zieleń izolacyjną i urządzenia elektroenergetyczne (stację transformatorową).
 2. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział  3

ROZGRANICZENIE TERENÓW i ZASADY PARCELACJI

§ 8. Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 9. W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MJ i 2.MJ dopuszcza się wtórny podział nieruchomości, pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych :

 1. minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2,
 2. dostępności do drogi publicznej lub wewnętrznej (dojazdu i dojścia).

Rozdział  4

ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 10. Układ komunikacyjny obejmuje niżej wymienione drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone w planie symbolami :

 1. 1.KUl - droga publiczna jako ulica lokalna w ciągu drogi powiatowej na odcinku 240 m; szerokość w liniach rozgraniczających 13,5 m;  istniejąca jezdnia z planowanym poszerzeniem jej szerokości do 5,5 m; dwustronny chodnik; jednostronna ścieżka rowerowa;
 2. 2.KUd - droga publiczna (gminna) jako ulica dojazdowa na odcinku 120 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; szerokość jezdni 5 m; dwustronny chodnik; jednostronna ścieżka rowerowa;
 3. 3.KUd - droga publiczna (gminna) jako ulica dojazdowa na odcinku 145 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa); szerokość w liniach rozgraniczających 12,5 m; szerokość jezdni 5 m; zatoka parkingowa; dwustronny chodnik; jednostronna ścieżka rowerowa;
 4. 4.KPs - droga wewnętrzna jako ciąg pieszojezdny na odcinku 75 m (planowana); szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m; szerokość pasa ruchu samochodowego - 3 m;
 5. 5.KPs - droga publiczna (gminna) jako ciąg pieszojezdny (wyjazd indywidualny) na odcinku 85 m (w stanie istniejącym - droga gruntowa), szerokość w liniach rozgraniczających - 8,5 m; szerokość pasa ruchu samochodowego - 3 m; zatoka parkingowa;
 6. 6.KPs - droga wewnętrzna jako ciąg pieszojezdny na odcinku 90 m (planowana); szerokość w liniach rozgraniczających - 6 m, szerokość pasa ruchu samochodowego - 3 m.

§ 11. Wprowadza się zasadę obsługi komunikacyjnej poszczególnych działek budowlanych wyłącznie z ulic dojazdowych oznaczonych w planie symbolami KUd i z wyjazdów indywidualnych (ciągów pieszojezdnych) oznaczonych w planie symbolami KPs.

Rozdział  5

ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 12.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej i rozbudowanej komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 13.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.

§ 14.

 1. Odprowadzenie wód opadowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych :
  1. z dachów obiektów - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,
  2. z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych.

§ 15. Do zaopatrzenia w energię cieplną do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub inne indywidualne źródła.

§ 16.

 1. Nową stację transformatorową, jako obiekt wolno stojący, należy sytuować na terenie oznaczonym w planie symbolem 5.ZI/TE.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV.

§ 17. Wskazuje się do przebudowy istniejącą nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną kolidującą z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział  6

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 18.

 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności skutkującej powstawaniem ścieków technologicznych i odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów typu medycznego gromadzonych i usuwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

§ 19. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

Rozdział  7

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 20.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 1,9054 ha, w tym :
  1. klasy R-IIIb o powierzchni 0,25 ha;
  2. klasy R-IVa o powierzchni 0,6601 ha;
  3. klasy R-V o powierzchni 0,7616 ha;
  4. klasy R-VI o powierzchni 0,1911 ha;
  5. klasy S-R-VI o powierzchni 0,0426 ha;
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

Rozdział  8

STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 21. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się na :

 1. 10 % wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami 1.MJ, 3.MJ/UC i 4.MJ;
 2. 30 % wzrostu wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem 2.MJ.

Rozdział  9

USTALENIA KOŃCOWE

§ 22. Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204   1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.) wraz z późniejszymi zmianami

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w miejscowości Wirów
Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Wirów następuje w konsekwencji procedury przeprowadzonej na koszt właścicieli działek objętych opracowaniem.
Wprowadzenie zmiany w planie pozwoli na inwestowanie właścicielom terenów w sposób, o który wnioskowali na etapie przystępowania do zmiany w planie.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy" przedmiotowy teren położony jest w granicach, dla którego należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na etapie wyłożenia projektu zmiany w planie do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne protesty i zarzuty, a procedura została przeprowadzona z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawie.
W świetle powyższego uzasadnionym wydaje się uchwalenie zmiany w planie.