Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/114/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

UCHWAŁA Nr VII/114/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art. 31 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów wprowadza się następujące zmiany:

  1. w obwodzie głosowania nr 5 skreśla się w granicy obwodu głosowania wyrazy „Jana Pawła II nr 23 i 25”.
  2. w obwodzie głosowania nr 7 skreśla się w granicy obwodu głosowania wyrazy "Jana Pawła II od nr 5 do 9 i nr 16" i wprowadza się wyrazy „Jana Pawła II”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozplakatowanie obwieszczeń oraz publikację w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

  

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VII/114/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art. 31 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz.632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089 i Nr 214, poz. 1806) przewiduje się możliwość „zmian w podziale na obwody głosowania , jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy lub zmiany liczby mieszkańców w gminie”.

W okresie pomiędzy wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2002 roku a referendum mającym odbyć się w czerwcu b.r. zostały oddane do użytkowania 4 nowe budynki mieszkalne, które nie były przypisane do żadnego obwodu głosowania. Nowowybudowane domki jednorodzinne graniczą z siedzibą obwodowej komisji z obwodu nr 7 z Gimnazjum.

W związku z tym, iż działki usytuowane przy ulicy Jana Pawła II są działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową teren ten będzie w przyszłości rozbudowywany i zasiedlany. Koniecznym jest więc przypisanie do obwodu nr 7 nowo wybudowanych budynków o numerach 11, 13, 15 i 21.

Przy ulicy Jana Pawła II znajdują się również dwa budynki o numerach 23 i 25, które zostały przypisane do obwodu nr 5, którego siedziba obwodowej komisji mieści się w dalekiej odległości od w/w zabudowań w Przedszkolu Nr 5 przy ul. Stefana Żeromskiego w Gryfinie. Liczba mieszkańców ulicy Jana Pawła II wynosi 93. W związku z powyższym logiczne jest przypisanie w tym przypadku całej ulicy Jana Pawła II do obwodu nr 7.

Powyższa zmiana spowoduje zmniejszenie liczby mieszkańców w obwodzie nr 5 tylko o 11 osób, natomiast w obwodzie głosowania nr 7 zwiększenie o 22 mieszkańców, co nie spowoduje przekroczenia maksymalnej (ustawowej) liczby mieszkańców jaką powinien obejmować obwód.

Aktualna liczba mieszkańców w obwodzie nr 5 po dokonaniu zmian wynosiłaby 2.391, natomiast w obwodzie nr 7 - 1.922.