Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/105/03 RADY MIEJSKIEJ W  GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami

UCHWAŁA Nr VII/105/03
  RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz  z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136,    Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

§ 1.

1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163  w obrębie Nr 2 miasta Gryfino

Powyższy teren w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz w planie: „Osiedle Taras Północny w Gryfinie – zmiany w planie szczegółowym”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XLVI/363/94 z dnia 24.05.1994 r, oznaczony jest symbolami, posiadającymi zapis: działka nr 161 oraz część działki nr 456 – 1 KL — „Ulica lokalna, szerokość jezdni 6,0 m, chodniki obustronne.  Po 3 hektometrze ulica jest prowadzona po istniejącej ulicy Orląt Lwowskich, dalszy przebieg dostosowany do zabudowy mieszkaniowej. Skrzyżowanie z ulicą Kołłątaja i Pomorską o ruchu skanalizowanym. Fragment do skrzyżowania. Fragment do skrzyżowania z 2 KLG – I etap realizacji”; część działki 163 i 457 objętych zmianą – w części w jednostce 20 ZP– „Teren projektowanej zieleni parkowej łącznie z boiskami oraz urządzeniami do gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Projektuje się zagospodarowanie terenu zielenią wysoką w powiązaniu z ciągami pieszymi – spacerowymi. Zieleń wysoka prócz funkcji parkowej ma za zadanie spełniać również funkcję izolacyjną od terenów cmentarza /strefa uciążliwości 50 m/. Na terenie projektowany zbiornik p.pożarowy – II wariant” ,

w części w jednostce E 1 ZC – „Cmentarz komunalny /powiększenie terenu/”.

Teren objęty planem położony jest w części w strefie uciążliwości cmentarza komunalnego w Gryfinie.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały .

3. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia funkcji mieszkaniowej a także ustalenie zasad obsługi obszaru zmiany  w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Zakres planu obejmuje:

 1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 2. linie rozgraniczające drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 4. granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
 5. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające  te tereny,
 6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 7. zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
 8. szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

§ 2.  Załącznik  graficzny stanowi integralną część uchwały .

§ 3. W uchwale Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami dokonuje się zmiany polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym.

§ 4.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Jan  Ragan

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino.

Przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego jest konieczne w celu:

 • zachowania istniejącej zabudowy
 • baraków, umożliwienia remontu i rozbudowy i nadbudowy baraków,
 • powiększenia komunalnego zasobu mieszkań, a ponadto w celu:
 • dokonania regulacji linii rozgraniczającej ulicy Orląt Lwowskich określenia
 • nieprzekraczalnej strefy dla urządzenia cmentarza.

W dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 161, na której zlokalizowane są baraki mieszkalne położony jest w jednostce oznaczonej symbolem 1 KL, posiadającym zapis: „Ulica lokalna, szerokość jezdni 6,0 m, chodniki obustronne. Po 3 hektometrze ulica jest prowadzona po istniejącej ulicy Orląt Lwowskich, dalszy przebieg dostosowany do zabudowy mieszkaniowej. Skrzyżowanie z ulicą Kołłątaja i Pomorską o ruchu skanalizowanym. Fragment do skrzyżowania. Fragment do skrzyżowania z 2 KLG -1 etap realizacji"; Jak wynika z części graficznej planu: w części działka leży w strefie uciążliwości cmentarza.

Zmiana  ma  na  celu  wprowadzenia  dla  działki  nr  161   funkcji  mieszkaniowej  oraz uporządkowanie i regulację funkcji terenów sąsiadujących z przedmiotową działką.

Projektowana zmiana w planie jest zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.