Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/96/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

UCHWAŁA Nr VII/96/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r., Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806/  oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543 zm: z 2001 r. Dz.U.Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Dz.U. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r. Dz.U.Nr l poz. 157 - uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Gryfino (załącznik ), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 245/13 o powierzchni około 30 m2, na rzecz Agaty i Dawida małż. Korytkowskich w udziale do 2/3 części i Artura Korytkowskiego w udziale do 1/3 części, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE


Agata i Dawid małż. Korytkowscy oraz Artur Korytkowski są współwłaścicielami działek nr 246 i 245/1 o łącznej pow.163 m2, na których zlokalizowany jest lokal gastronomiczny z częścią mieszkalną na piętrze.

W/w dzierżawią część działki gminnej nr 245/13 o pow. 30 m2, pod letni ogródek gastronomiczny i obecnie wystąpili z wnioskiem o jego nabycie na powiększenie posiadanych działek.

Ponieważ teren ten nie może być zbyty jako odrębna nieruchomość i przylega do nieruchomości, dla której może być niezbędny, uzasadnione jest przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz p. Korytkowskich, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych działek.

    
Lista załączników:
załącznik [53723 bajtów]