Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/95/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5  m. Gryfino.

UCHWAŁA Nr VII/95/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  24 kwietnia 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 5  m. Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r.,Dz.U.z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113,poz.984/  oraz art.37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U.z 2000r. Nr 46,poz.543 zm: z 2001 Dz.U.Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Dz.U. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz.1070, Nr 113 poz.984,  Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240,poz.2058, z 2003r. Dz.U. Nr 1, poz.15 /  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość nie zabudowaną, oznaczoną nr 166/3 o powierzchni 32 m2, położoną w obrębie 5 m. Gryfino ( załącznik ), na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 166/3  o pow. 32 m2, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

Ponieważ działka ta nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość a przylega do więcej niż jednej nieruchomości, dla której może być niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania i właściciele sąsiednich działek nr 166/1 i 166/45 złożyli wnioski o jej nabycie, najwłaściwszym wydaje się zorganizowanie w celu zbycia – przetargu ograniczonego.

Ograniczenie będzie stanowić zawężony do właścicieli nieruchomości przyległych krąg osób, które mogą wziąć udział w przetargu.