Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/107/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  24 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gm

UCHWAŁA Nr VII/107/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  24 kwietnia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz.U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279 z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz.. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów objętych opracowaniami:

 1. plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzony Uchwałą Nr XIII / 90 / 90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 2. zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon Wełtyń II, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 r.
 3. zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XX/265/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r.

2.    Plan miejscowy obejmować będzie tereny na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121, położone w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo

3.      Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały nr 1, 2 i 3 .

4.      Przedmiotem rozstrzygnięć planu miejscowego będzie:

  1) wprowadzenie rezerwy terenowej pod nowy przebieg drogi krajowej nr 31.

  2) rozstrzygnięcie możliwości wprowadzenia nowych funkcji, a także korekty dotychczasowych rozwiązań,  w tym :

 1. mieszkaniowej,
 2. usługowej (publicznej i komercyjnej),
 3. obsługi komunikacji,
 4. innych (np. zieleni izolacyjnej, parkowej).

3) uwzględnienie wzajemnych oddziaływań wyżej wymienionych funkcji wraz z potrzebami w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

5. Zakres projektowanych rozstrzygnięć obejmuje :

 1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach gospodarowania,
 2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 4. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
 5. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 7. zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
 8. szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.
 9. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.
 10. granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370.

§ 3. W uchwale Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami, dokonuje się zmiany polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym.

§ 4. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały załącznik nr 1,  załącznik nr 2załącznik nr 3 ).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń H, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31

oraz

uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370

oraz

zmiany uchwały Nr UI/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wraz z późniejszymi zmianami

Sporządzenie planu miejscowego dla terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfmo, Żórawie, Żórawki, Pniewo, przedstawionych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały, jest konieczne w celu umożliwienia realizacji budowy obejścia drogi krajowej nr 31 na trasie wyznaczonej w wyniku specjalistycznego opracowania,

Na zlecenie Gminy Gryfino wykonane zostało opracowanie specjalistyczne terenów przebiegu projektowanej obwodnicy, uwzględniające warunki fizjograficzne, gruntowo-wodne, bonitacje gruntów a także stan władania oraz zainwestowanie.

W wyniku dokonanych analiz, zaproponowana w opracowaniu trasa przebiegu została wprowadzona do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.

W celu wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego opracowanej trasy przebiegu obwodnicy, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędne jest przeprowadzenie procedury zmiany w dotychczasowym planie.

W wyniku zmiany w planie, dla terenów wzdłuż projektowanej drogi zaproponowane zostaną różne, nowe funkcje, wymienione w treści uchwały.

Uchylenie uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 jest konieczne, ponieważ teren objęty przedmiotową uchwałą został włączony w granice opracowania, dotyczącego obejścia drogi krajowej nr 31.

Włączenie terenu objętego ww. uchwałą w granice nowego opracowania jest efektem uzgodnień zawartych na spotkaniu w dniu 15.04.2003 r, z Państwem Karpierz, właścicielami przedmiotową terenu.

Uchwała Nr XXXVI/473/01 realizowana była przez Spółkę Projektową STUDIO A 4 w ramach korekty wcześniej uchwalonego planu „rejon ulicy Artyleryjskiej". Prace te nie były finansowane przez Gminę.

Zmiana uchwały Nr 111/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wraz z późniejszymi zmianami jest zmianą porządkową, wyłączającą teren projektowanego przebiegu obejścia drogi nr 31 z obszaru będącego przedmiotem uchwały dotyczącej opracowania planu miejscowego dla terenu całej Gminy Gryfino.