Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/92/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

    

UCHWAŁA Nr VII/92/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 z 2002r.),  art. 32 ust.1 oraz  art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz.1447, Dz. U. z 2002r. Nr 154, poz.1800,  Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 47, poz. 676, Nr 126, poz. 1070 i Nr 113 poz. 984,Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, oraz  Dz. U. z  2003r. Nr 1, poz. 15) - uchwala się co następuje:

§  1 .Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz  Anny i Romana małżonków KRUPA nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 39/90 o powierzchni 20 m2, położonej w Gryfinie w obr. nr 3, będącej obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

§  2 . Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan

                           

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12-03-2003r. Państwo Anna i Roman Krupa  zamieszkali w Gryfinie, ul. 11 Listopada 6/9 wystąpili o wykup na własność działki nr 39/90 o pow. 20 m2,  położonej w obrębie 3 m. Gryfino ( załącznik ), która umową notarialną z dnia 22.01.1993r. została oddana w użytkowanie wieczyste na ich rzecz. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1  i art. 37 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana  w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 39/90 na podstawie umowy o ustanowienie wieczystego użytkowania  i  przeniesienia własności Rep. A 1639/1993  od dnia 22.01.1993r. do chwili obecnej.