Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/111/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w  ryfinie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

UCHWAŁA Nr VII/111/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/03 Rady Miejskiej w  ryfinie z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2003r.

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym  /Dz.U. z  2001 r.  Nr  142  poz.1591,  zm. w 2002 r.  Dz.U.  Nr  23  poz. 220, Nr  62  poz.558,  Nr  113  poz. 984,  Nr  214 poz. 1806/   uchwala  się  co  następuje:

§ 1. Dokonuje  się  następujących  zmian  w  Uchwale  Nr  V/83/03  Rady  Miejskiej w  Gryfinie  z  dnia  27  lutego  2003 r.  

§  2.  uchwały  otrzymuje  nowe  brzmienie:  „Zwiększa  się  wydatki  gminy  o  kwotę  20.000  zł

  
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
  926

92604

   

2650

Kultura  Fizyczna  i  Sport Instytucje  kultury  fizycznej Dotacja  przedmiotowa  z  budżetu

Dla  zakładu  budżetowego (remont  domków  letniskowych)

 20.000

 20.000

  20.000

§ 2. Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  pożyczki  na  rzecz  Zachodniopomorskiego Regionalnego  Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  Sp.  z  o.o.  w  Szczecinie  w  kwocie 100.000  zł  z  przeznaczeniem  na  zabezpieczenie  poręczeń  kredytów  zaciąganych w  celu  stworzenia  nowych  miejsc  pracy  na  następujących  warunkach:

  1. pożyczka  będzie  nieoprocentowana  i  udzielona  na  czas  nieokreślony,
  2. sposób  wykorzystania  pożyczki  przez  ZRFPK  będzie  podlegał  kontroli  Gminy,
  3. pożyczka  może  podlegać  umorzeniu  na  warunkach  określonych  w  umowie  pożyczki.
  

§ 3. Ustala  się  rozchody  gminy  w  wysokości  100.000  zł  z  przeznaczeniem na  udzielenie  pożyczki  bezterminowej.

  

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Gryfino.

  

§ 5. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan  Ragan

     

Uzasadnienie

Zmiany uchwały dokonuje się z uwagi na zajęcie się problematyką przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wypracowaniem stanowiska odnośnie przystąpienia przez gminy do „Funduszu" jak również udziału w finansowaniu tego przedsięwzięcia .Finansowe wspieranie działań „Funduszu" ( działającego na rzecz rozwoju zatrudnienia) może odbywać się w formie uczestnictwa kapitałowego w ich działalności lub udzielania pożyczek przeznaczonych na zabezpieczenie poręczeń kredytów zaciąganych w celu stworzenia nowych miejsc pracy.