Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/106/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami.

UCHWAŁA Nr VII/106/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz.U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279 z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz.. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 113 poz. 984, Nr130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I)

2.  Plan miejscowy obejmować będzie teren działek zobrazowany na załączniku graficznym do uchwały.

Powyższy teren oznaczony jest w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy symbolami, posiadającym zapis:

  1. RP – „Teren upraw polowych”
  2. RZ – „Tereny łąk i pastwisk”

3.  Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

4.  Przedmiotem rozstrzygnięć planu miejscowego będzie przekształcenie funkcjonalne w granicach przedmiotowego terenu - wprowadzenie funkcji zabudowy zagrodowej i usługowej z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań terenów o różnych funkcjach oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

5.  Zakres projektowanych rozstrzygnięć obejmuje:

  1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach gospodarowania,
  2. linie rozgraniczające  drogi publicznej wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  4. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  5. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  6. zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,
  7. szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  8. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§ 2. W uchwale Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r., poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami, dokonuje się zmiany polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym.

§ 3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) oraz w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino.

Propozycja sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest wynikiem zainteresowania właścicielki działki nr 267/3, chęcią inwestowania na tym terenie.

Zainteresowani złożyli pisemną deklarację o sfinansowaniu opracowania.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy” przedmiotowa działka położona jest w części na terenie łąk i pastwisk, w części na terenie upraw polowych dla którego przewiduje się wprowadzenie funkcji osadniczej.

W związku z powyższym konieczne jest również dokonanie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, polegającej na wyłączeniu z obszaru gminy Gryfino terenu objętego niniejszą uchwałą, zobrazowanego na załączniku graficznym.

W świetle powyższego uzasadnionym wydaje się przystąpienie do procedury opracowania planu miejscowego.

Lista załączników:
załączniku graficznym [42739 bajtów]