Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/97/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  24 kwietnia 2003 r.zmieniająca uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r.

UCHWAŁA Nr VII/97/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  24 kwietnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/279/2000 w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie, zmienionej uchwałą: Nr V /71/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003r.:

  1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
    „Uchwała Nr XXII/279/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – „Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie”;
  2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego w obowiązującym planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/90/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. wraz z późniejszymi zmianami, symbolami: NU, RP, 04 KZo, RL, RZ, IN.”;
  3. W § 1 ust. 2 wyrazy: „zmianą w planie” zastępuje się wyrazami: „planem miejscowym”;
  4. W § 1 ust. 3 wyrazy: „zmiany w planie ogólnym” zastępuje się wyrazami: „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;
  5. W § 1 ust. 4 wyrazy „projektowanych zmian” zastępuje się wyrazem „planu”.
  6. Na załączniku do uchwały wyrazy „terenu objętego zmianą” zastępuje się wyrazami „terenu objętego planem miejscowym”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan

Uzasadnienie  do uchwały

zmieniającej uchwałę Nr III/ 47 /02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami,, zmienionej uchwałami:

Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.

Nr V/ 85 /03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności wyłączenie z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino terenów objętych uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w indywidualnych przypadkach. Stąd konieczność zmiany uchwały, która wyłączy z opracowania zmiany w planie całej Gminy, teren działki Nr 161 oraz części działek Nr: 456, 457 i 163 w obrębie Nr 2 miasta Gryfino.