Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/103/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica

UCHWAŁA Nr VII/103/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Chwarstnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr XLIX/640/02 z dnia 10 października 2002 r. zmienioną uchwałą nr N//73/03 z dnia 27 lutego 2003 r. uchwala się zmianę w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr Xlll/ 90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 póz. 204 z dnia 2 maja 1990r.).

§ 2.

 1. Zmiana w planie obejmuje obszar położony w miejscowości Chwarstnica, w tym obejmuje w całości działkę nr 136 oraz w części działek nr 105, 133 i 135 - o łącznej powierzchni 1,045 ha.
 2. Granice zmiany w planie wyznaczają: od wschodu - wschodnia granica działki nr 136; od południa - południowe granice działek nr 105 i 136; od zachodu - zachodnia granica działki nr 105; od północy - północna granica działki nr 105 i zostały oznaczone na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3.    Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
 3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
 4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
 5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych,
 6. zieleni urządzonej - rozumie się przez to trawnik lub kwietnik uzupełniony bylinami, krzewami i drzewami, a rodzaj i kompozycja roślinności nie wynika wyłącznie z jej naturalnej wegetacji.

§ 4.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.MJ o powierzchni 0,0107 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym ustala się wspólne funkcjonowanie terenu z działką nr 137 położoną poza granicą zmiany w planie.
 2. Wprowadza się zakaz :
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.
 3. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać -10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,25,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 25 %,
  5. w zwieńczeniach zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym".
 4. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 3 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.TE o powierzchni 0,0025 ha przeznacza się pod urządzenia elektroenergetyczne (stację transformatorową).
 2. Stosownie do potrzeb, dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.WS/Z1 o powierzchni 0,07 ha przeznacza się pod zbiornik wodny i zieleń izolacyjną z dopuszczeniem budowy obiektów architektury ogrodowej zaliczanych do obiektów małej architektury.
 2. Wprowadza się   zakaz wykonywania ogrodzeń z betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m. prefabrykowanych   elementów
 3. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 6 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać jednej,
  3. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 5 %,
  4. w  zwieńczeniach    zabudowy    należy     stosować    dachy    strome    z     pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym".

§ 7.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.MJ/UC o powierzchni 0,774 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - jako funkcję podstawową oraz przeznacza się pod usługi komercyjne (handlowe, gastronomiczne, biurowe i ochrony zdrowia) - jako funkcje uzupełniające.
 2. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.
 3. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym :
  1. dla lokali usługowych -1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla części mieszkaniowej -1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 4. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać -10 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,3,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 30 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy powinno odpowiadać obowiązującym liniom zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych itp.
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki, w tym pas terenu o szerokości minimum 6 m wzdłuż granic działek przylegających do ulic powinien być przeznaczony na zieleń urządzoną.

Rozdział 3
ROZGRANICZENIE TERENÓW i ZASADY PARCELACJI

§ 8. Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 9. W granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MJ/UC dopuszcza się wtórny podział nieruchomości, pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych:

 1. minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 1.200 m2,
 2. dostępności do drogi publicznej (dojazdu i dojścia).

Rozdział 4
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 10. Układ komunikacyjny obejmuje drogę publiczną oznaczoną w planie symbolem KUd - drogę publiczną (gminną) jako ulicę dojazdową na odcinku 210 m (w stanie istniejącym - drogę gruntową); planowana szerokość w liniach rozgraniczających 10 m; planowana szerokość jezdni 5 m; planowany dwustronny chodnik.

Rozdział 5
ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 11.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej i rozbudowanej komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.       

§ 12.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji ściekowej.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.

§ 13.

 1. Odprowadzenie wód opadowych - docelowo do planowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych.
 2. Do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:
  1. z dachów obiektów - na tereny nieutwardzone w granicach działek budowlanych,
  2. z parkingów - do gruntu poprzez studzienki z wkładem zabezpieczającym przed przenikaniem substancji ropopochodnych.

§ 14.    Do zaopatrzenia w energię cieplną do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystać gaz bezprzewodowy lub inne indywidualne źródła.

§ 15.

 1. Nową stację transformatorową, jako obiekt wolno stojący, należy sytuować na terenie oznaczonym w planie symbolem 2.TE.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV.

§ 16.    Istniejącą nadziemna i podziemna infrastruktura techniczna kolidującą z ustaleniami niniejszego planu będzie podlegała przebudowie.

Rozdział 6
OCHRONA DÓBR KULTURY

§  17.   W   strefach   „W  II" częściowej  ochrony   konserwatorskiej   stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku zmiany w planie, obowiązuje :

 1. zachowanie stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji służby ochrony zabytków oraz wpisanego do rejestru zabytków, 
 2. uzgodnienie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez organ właściwy w zakresie ochrony dóbr kultury oraz wystąpienie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinię przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, 
 3. w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji - przeprowadzenie badań ratunkowych wyprzedzających proces przygotowania inwestycji,
 4. zawiadomienie organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury o podjęciu działań związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesięcznym w celu zsynchronizowania robót inwestycyjnych z nadzorem archeologicznym,
 5. uzyskanie stosownego zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.

Rozdział 7
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 18.

 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 2. Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności skutkującej powstawaniem ścieków technologicznych i odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów typu medycznego gromadzonych i usuwanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

§ 19. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

Rozdział 8
ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 20.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni - 0,85 ha, w tym :
  1. klasy Rlllb o powierzchni 0,35 ha;
  2. klasy RIVa o powierzchni 0,19 ha;
  3. klasy B-RIVb o powierzchni 0,31 ha.
  4. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

Rozdział 9
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 21. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

 

Rozdział 10

USTALENIA KOŃCOWE

§ 22. Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr Xlll/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 póz. 204 z 1990 r. i nr 13, póz. 148 z 1992 r.) wraz z późniejszymi zmianami

§ 23.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w miejscowości Chwarstnica.

Uchwalenie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowości Chwarstnica następuje w konsekwencji procedury przeprowadzonej na koszt właścicieli działek objętych opracowaniem.
Wprowadzenie zmiany w planie pozwoli na inwestowanie właścicielom terenów w sposób, o który wnioskowali na etapie przystępowania do zmiany w pianie.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy” przedmiotowy teren położony jest w granicach, dla którego należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na etapie wyłożenia projektu zmiany w planie do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne protesty i zarzuty, a procedura została przeprowadzona z zachowaniem terminów przewidzianych w ustawie.
W świetle powyższego uzasadnionym wydaje się uchwalenie zmiany w planie.