Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr Vll/104/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

 UCHWAŁA Nr Vll/104/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana: Dz.U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279 z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz.. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 113 poz. 984, Nr130 poz. 1112) uchwala się co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwalą Nr XXXII/396/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmian, uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, dla obszaru o powierzchni 5,503 ha, położonego pomiędzy ulicami: Sprzymierzonych, 1-go Maja, Bolesława Chrobrego i Grunwaldzką.
 2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1 obejmuje obszar oznaczony na mapie w skali 1:500 będącej załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenów objętych opracowaniem na funkcje zabudowy mieszkaniowej, usługowej, komunikacji oraz zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci głównych od 30° do 45°;
 2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi na poddaszu;
 3. wskaźniku powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu;
 4. wskaźniku intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu;
 5. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej (ziel. urządzonej, niskiej i wysokiej) - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie elementarnym oznaczonym w planie - do sumy powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na tym terenie;
 6. nowej zabudowie - rozumie się przez to obiekty istniejące przebudowywane lub rozbudowywane oraz obiekty projektowane;
 7. wskaźnik przeszklenia parteru - rozumie się przez to stosunek powierzchni okien i drzwi usytuowanych w elewacji frontowej parteru usługowego do jej powierzchni - wyrażony w procentach;
 8. wskaźniku powierzchni funkcji uzupełniającej - rozumie się przez to stosunek sumy wszystkich powierzchni całkowitych funkcji uzupełniającej w obiektach istniejących i projektowanych na danym terenie elementarnym oznaczonym w planie - do sumy wszystkich powierzchni całkowitych w obiektach istniejących i projektowanych na tym terenie;
 9. wysokości parteru - rozumie się przez to wysokość kondygnacji parteru usługowego mierzoną od przyległego chodnika przy wejściu, do górnej powierzchni stropu nad parterem, przy czym poziom wejść do tych usług nie może być wyniesiony ponad poziom przyległego chodnika.

§ 3.

 1. Wartości wskaźników określanych w zmianie planu zawsze odnoszą się do całego terenu elementarnego,
 2. Nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów podziemnych w tym także podziemnych garaży i parkingów.
 3. Wszystkie istniejące obiekty, które na rysunku zmiany planu nie zostały oznaczone w sposób szczególny, są przeznaczone do rozbiórki lub likwidacji z chwilą zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ustaleniami planu. Ustala się dla tych obiektów zakaz rozbudowy i przebudowy z dopuszczeniem prowadzenia bieżącej konserwacji i remontów.
 4. Na całym obszarze objętym niniejszą zmianą planu wprowadza się zakaz lokalizowania, niezależnie od funkcji terenu, obiektów o charakterze tymczasowym, kontenerowym, garaży blaszanych a także garaży murowanych (pojedynczych i grupowych), jeżeli ich realizacja nie wynika z kompleksowego rozwiązania projektowego, sposobu rozmieszczenia miejsc parkingowych i garaży dla całego terenu elementarnego.

§ 4. Ustalenia niniejszego planu w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów elementarnych przedstawia poniższa tabela.

Symbol terenu  przeznaczenie w planie  §
1 UKp  usługi kultury i rekreacji o charakterze publicznym (UKp) 
2Uk  usługi komercyjne (Uk) z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej 
3UZ  usługi zdrowia (UZ) z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych 
4 MW/U  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW) z dopuszczeniem usług (U) 
5UA  usługi publiczne administracji (UA) 
6 MW/Uk  zabudowa   mieszkaniowa   wielorodzinna   (MW),   możliwa   lokalizacja usług komercyjnych wbudowanych w części lub w całym obiekcie kubaturowym  10 
7 MW  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW)  11 
8UA  usługi publiczne administracji (UA)  12 
9 MW/U  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW) z usługami (U)  13 
10UO/UZ/UA  usługi oświaty (UO), zdrowia (UZ) i administracji publicznej (UA)  14 
11 UA/Uk  usługi    publiczne    administracji    i    obsługi    ludności    (UA),    możliwa lokalizacja usług komercyjnych (Uk)  15 
12 UZ  usługi zdrowia (UZ)  16 
12a UZ/M  usługi zdrowia (UZ) z funkcją mieszkaniową  17 
13Uk/M  usługi komercyjne z towarzyszącą funkcją mieszkaniową  18 
14 MW/U  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami  19 
15 MW/U  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami  20 

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1 UKp o powierzchni 0,775 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi kultury i rekreacji o charakterze publicznym.
 2. Cały zespół zabudowań w komponowanym układzie zieleni wraz z małą architekturą jest zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków, szczególnej ochronie podlega część południowej granicy z zachowanym fragmentem murów miejskich, obowiązują wymogi określone w Rozdziale V - ochrona dóbr kultury.
 3. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej:
  1. usług     komercyjnych     powiązanych     i     służących    jedynie    wzbogaceniu     podstawowego przeznaczenia obiektu, w tym: hotelowych, gastronomicznych i handlowych;
  2. lokalu mieszkalnego o charakterze służbowym, przy czym ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni dla tej funkcji - 0,05.
 4. Nowa zabudowa lub rozbudowa istniejących obiektów może być realizowana z uwzględnieniem następujących warunków:
  1. maksymalna    wysokość     zabudowy    nie    może    przekraczać    najwyżej    położonej    kalenicy istniejącego budynku;
  2. dachy muszą nawiązywać do istniejącej formy, kąta nachylenia połaci i materiału przekrycia;
  3. maksymalna ilość kondygnacji - 3, w tym kondygnacja poddasza;
  4. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,08;
  5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,13;
  6. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 3,0;
  7. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku zmiany planu.
 5. Realizacja nowych obiektów i rozbudowa istniejących nie może naruszać zachowanych elementów kompozycji urbanistycznej założenia i musi być uzgodniona ze Służbami Ochrony Zabytków.
 6. Nowe nasadzenia zieleni nie mogą burzyć istniejącej kompozycji roślinnej i muszą być uzgodnione ze Służbami Ochrony Zabytków.
 7. W granicach terenu elementarnego należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m łącznej powierzchni użytkowej.
 8. Projekt zagospodarowania terenu zawsze musi odnosić się do całego terenu elementarnego z uwzględnieniem zarówno obiektów kubaturowych, komunikacji wewnętrznej (dojść, dojazdów i miejsc parkingowych), małej architektury i zieleni.
 9. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. B. Chrobrego i 1-go Maja poprzez projektowaną gminną ulicę dojazdową w ciągu ul. Niepodległości oznaczoną symbolem 02 K Ud.

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2 Uk o powierzchni 0,178 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi komercyjne: w tym handel, gastronomia, inna działalność rozrywkowa, hotelarska i biurowa.
 2. Na terenie znajduje się budynek (nr 50), oznaczony na rysunku zmiany planu, ujęty w ewidencji konserwatorskiej, obowiązują wymogi określone w Rozdziale V - ochrona dóbr kultury.
 3. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej - lokalu mieszkalnego o charakterze służbowym.
 4. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku oznaczonego na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. wysokość nowej zabudowy, rozbudowy nie może przekroczyć wysokości istniejącego, oznaczonego budynku;
  2. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 2 i większa od 3;
  3. dachy nowych obiektów muszą nawiązywać do istniejącej, w oznaczonym budynku, formy,
  4. dopuszczalny wskaźnik powierzchni zabudowy -0,35;
  5. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku zmiany planu, linia ta nie dotyczy nie zadaszonych elementów zagospodarowania terenu: schodów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych itp.;
  6. dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy z terenem elementarnym oznaczonym symbolem 6 MW/Uk,
 5. Wprowadza się zakaz przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie a nie oznaczonych na rysunku zmiany planu.
 6. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.
 7. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. B, Chrobrego i od projektowanej gminnej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KUd.

§ 7.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3 UZ o powierzchni 0,063 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi zdrowia.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej, usług biurowych oraz lokalu mieszkalnego na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy dla potrzeb funkcji terenu z zachowaniem następujących warunków:
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać wysokości istniejącego budynku zlokalizowanego w pierzei ul. B. Chrobrego;
  2. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 2 i większa od 3;
  3. wprowadza się zakaz zwiększania powierzchni zabudowy, przy czym zakaz ten nie dotyczy takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak schody, podjazdy dla osób niepełnosprawnych itp.
 4. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. B. Chrobrego i od projektowanej gminnej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KUd.

§ 8.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 4 MW/U o powierzchni 0,059 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkalną wielorodzinną.
 2. Dopuszcza się lokalizację:
  1. funkcji uzupełniającej - nieuciążliwych usług lokalizowanych w ramach istniejącej zabudowy;
  2. przeznaczenie kondygnacji parteru na funkcję usługową ogólnodostępną z obsługą od ul. B. Chrobrego i Grunwaldzkiej.
 3. Wprowadza się zakaz powiększania powierzchni zabudowy i nadbudowy istniejącego budynku.
 4. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. B. Chrobrego, Grunwaldzkiej i od projektowanej gminnej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KUd.

§ 9.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 5 UA o powierzchni 0,047 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne administracji.
 2. Na terenie znajduje się budynek, oznaczony na rysunku zmiany planu, ujęty w ewidencji konserwatorskiej, obowiązują wymogi określone w Rozdziale V - ochrona dóbr kultury.
 3. Dopuszcza się lokalizację funkcji   uzupełniającej: gastronomii,   handlu i innych usług służących podniesieniu standardu i zaspokojeniu potrzeb użytkowników obiektu.
 4. Dla uzupełniającej funkcji mieszkalnej ustala się maksymalny wskaźnik - O,OS.
 5. Wprowadza się zakaz powiększania powierzchni zabudowy i nadbudowy istniejącego obiektu.
 6. Ustala   się obowiązek zachowania   formy obiektu włącznie z ukształtowaniem   połaci dachowych, utrzymania zachowanych zasad podziałów elewacyjnych.
 7. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Grunwaldzkiej i od projektowanej gminnej ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 03 KUd.

§ 10.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 6 M W/U k o powierzchni 0,352 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkalną wielorodzinną.
 2. Dopuszcza   się   lokalizację   nieuciążliwej   komercyjnej   funkcji   usługowej   na zasadzie działalności towarzyszącej funkcji mieszkalnej.
 3. Dopuszcza    się    budowę    nowych,    przebudowę    i    rozbudowę    istniejących    budynków oznaczonych na rysunku z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 2 i większa od 3, przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone i obudowane schody, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. formę dachu należy dostosować do zabudowy sąsiadującej;
  3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,25 przy czym powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów nie może przekroczyć wielkości 160 m2 dla każdego z nich - nie dotyczy realizacji parkingu podziemnego lub naziemnego realizowanego we wskazanej, na rysunku zmiany planu, strefie;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6;
  5. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0,6;
  6. dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (ziel. urządzonej) do wartości - 0,3 w przypadku realizacji naziemnego zespołu parkingowego w strefie oznaczonej na rysunku zmiany planu;
  7. ustala się nieprzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy wg rysunku zmiany planu,
  8. dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy z terenem elementarnym oznaczonym symbolem 2 Uk;
  9. dla uzupełniającej funkcji usługowej ustala się maksymalny wskaźnik - 0,15.
 4. W granicach terenu wskazuje się obszar pod lokalizację zespołu garażowe -parkingowego z możliwością lokalizacji jego części lub w całości pod ziemią, dla zaspokojenia potrzeb parkingowych terenów: 6 MN/Uk, 5 UA i 7 MW. Realizacja obiektów naziemnych w granicach terenu przeznaczonego pod parking musi być poprzedzona budową tego parkingu, a kondygnacja naziemna parkingu musi być uwzględniona w określonej w ust. 3 pkt 1 dopuszczalnej ilości kondygnacji.
 5. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Grunwaldzkiej i poprzez projektowane gminne ulice dojazdowe oznaczone symbolami 03 KUd i 04 KUd.

§ 11.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 7 MW o powierzchni 0,353 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkalną wielorodzinną.
 2. Wprowadza się zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych na całym terenie.
 3. Dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy dla potrzeb funkcji terenu z uwzględnieniem zakazu powiększania powierzchni zabudowanej. Zakaz powiększania powierzchni zabudowanej nie dotyczy przedsięwzięć mających na celu podniesienie standardu użytkowania lokali mieszkalnych tj. przedsionków przy klatkach schodowych, podjazdów, dojścia dla osób niepełnosprawnych itp.
 4. Istniejące, wyznaczone sposobem zagospodarowania terenu, zasoby zieleni przeznacza się do zachowania z zaleceniem wprowadzania zieleni wysokiej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej - 0,3.
 5. Dopuszcza się na terenach zieleni lokalizację urządzeń i obiektów małej architektury.
 6. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Grunwaldzkiej poprzez projektowaną gminną ulicę dojazdową oznaczoną symbolem 04 KUd.

§ 12.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8 UA o powierzchni 0,064 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne administracji.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej: gastronomii, handlu i innych usług służących podniesieniu standardu i zaspokojeniu potrzeb użytkowników obiektu.
 3. Dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy dla potrzeb funkcji terenu z zachowaniem następujących warunków:
  1. wprowadza się zakaz powiększania powierzchni zabudowy i nadbudowy istniejącego obiektu;
  2. ustala się obowiązek zachowania formy obiektu włącznie z ukształtowaniem połaci dachowych, utrzymania zachowanych zasad podziałów elewacyjnych;
  3. dla uzupełniającej funkcji mieszkalnej ustala się maksymalny wskaźnik - 0,08.
 4. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Grunwaldzkiej i poprzez projektowaną gminną ulicę dojazdową oznaczoną symbolem 04 KUd.

§ 13.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 9 MW/U o powierzchni 0,594 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkaniową wielorodzinną z usługami biurowymi, handlu, gastronomii i hotelarską.
 2. Dopuszcza się lokalizację funkcji usług administracji publicznej, przy czym należy dla niej zapewnić możliwość funkcjonowania niezależnie od podstawowego przeznaczenia terenu, poprzez odpowiednie zagospodarowanie działki i rozdzielenie układu funkcjonalnego obiektów z zachowaniem przepisów szczególnych,
 3. Na terenie znajdują się budynki, oznaczone na rysunku zmiany planu, ujęte w ewidencji konserwatorskiej, obowiązują wymogi określone w Rozdziale V - ochrona dóbr kultury.
 4. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków oznaczonych na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji, dla budynków istniejących i projektowanych w pierzei ulic Grunwaldzkiej i Sprzymierzonych (liczona od strony i poziomu ulic), nie może być mniejsza od 3 i większa od 4 przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone schody, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. formę dachu należy dostosować do zabudowy sąsiadującej;
  3. maksymalna ilość kondygnacji dla pozostałej zabudowy, istniejącej i projektowanej - 5;
  4. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,4;
  5. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,6;
  6. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0,1;
  7. ustala się obowiązującą linię zabudowy dla pierzei ul. Sprzymierzonych wg rysunku zmiany planu;
  8. w przypadku realizacji zabudowy pierzejowej w oparciu o wskazaną obowiązującą linię, należy pozostawić możliwość przejścia i przejazdu na teren posesji od strony ul. Sprzymierzonych.
 5. W granicach terenu wskazuje się obszar pod lokalizację zespołu g a raz owo -parkingowego z możliwością lokalizacji jego części pod ziemią, dla zaspokojenia części potrzeb parkingowych terenu. Realizacja obiektów naziemnych w granicach terenu przeznaczonego pod parking, musi być poprzedzona budową tego parkingu, a kondygnacja naziemna parkingu musi być uwzględniona w określonej w ust. 4 pkt 1 dopuszczalnej ilości kondygnacji,
 6. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Sprzymierzonych i od Grunwaldzkiej poprzez projektowaną gminną ulicę dojazdową oznaczoną symbolem 04 KUd.

§ 14.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 10 UO/UZ/UA o powierzchni 0,303 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi oświaty, zdrowia i administracji publicznej.
 2. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących, wzbogacających zakres funkcji podstawowej oraz funkcji mieszkalnej, przy czym należy dla niej zapewnić możliwość funkcjonowania niezależnie od podstawowego przeznaczenia terenu, poprzez odpowiednie zagospodarowanie działki i rozdzielenie układu funkcjonalnego obiektów z zachowaniem przepisów szczególnych.
 3. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków oznaczonych na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 2 i większa od 4 przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone schody, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,15;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,45;
  4. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 1,2.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 1 m. p. na 100 m2 pow. użytkowej.
 5. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Sprzymierzonych.

§ 15.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 11 UA/Uk o powierzchni 0,465 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi publiczne administracji, obsługa ludności.
 2. Na terenie znajduje się budynek, oznaczony na rysunku zmiany planu, wpisany do rejestru zabytków oraz budynek ujęty w ewidencji konserwatorskiej, obowiązują wymogi określone w Rozdziale V - ochrona dóbr kultury.
 3. Dopuszcza się lokalizację funkcji uzupełniającej: usług o charakterze komercyjnym, innych usług towarzyszących i wzbogacających zakres usług publicznych.
 4. Dopuszcza    się    budowę    nowych,    przebudowę    i    rozbudowę    istniejących    budynków oznaczonych na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 2 i większa od 4 przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone schody, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. formę dachu należy dostosować do zabudowy sąsiedniej;
  3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,35;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,0;
  5. ustala się obowiązujące linie zabudowy dla pierzei ul. Sprzymierzonych i ul. Parkowej.
 5. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. Sprzymierzonych i ul. 1-go Maja poprzez projektowaną w ciągu ul. Parkowej, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 01 KUd.

§ 16.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 12 UZ o powierzchni 1,048 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi zdrowia.
 2. Na terenie znajduje się budynek, oznaczony na rysunku zmiany planu, ujęty w ewidencji konserwatorskiej, obowiązują wymogi określone w Rozdziale V - ochrona dóbr kultury.
 3. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących, uzupełniających funkcję podstawową i służących zaspokojeniu potrzeb użytkowników obiektu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 4. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków oznaczonych na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być większa od 4;
  2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,25;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,85;
  4. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0,25;
  5. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Niepodległości wg rysunku zmiany planu, przy czym nie dotyczy ona elementów zagospodarowania terenu takich jak: schody, podjazdy itp.
 5. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych i pojazdów obsługujących szpital w ilości nie mniejszej niż 1 m. p. na 100 m2 pow. całkowitej projektowanej i istniejącej zabudowy.
 6. W północnej części terenu, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem „H", dopuszcza się usytuowanie lądowiska helikopterów sanitarnych obsługujących szpital. Lokalizacja lądowiska nie może wymuszać zmian obecnego zagospodarowania terenów sąsiednich jak też ograniczać możliwości ich przyszłego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszej uchwały.

 7. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. 1-go Maja poprzez projektowaną w ciągu ul. Parkowej, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 01 KUd oraz poprzez projektowaną w ciągu ul. Niepodległości, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 02 KUd.

§ 17.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 12a UZ/M o powierzchni 0,051 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi zdrowia z funkcją mieszkaniową.

 2. Należy zapewnić możliwość niezależnego funkcjonowania części usługowej i mieszkalnej, zarówno w układzie funkcjonalnym obiektu jak i sposobie zagospodarowania terenu na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących, uzupełniających funkcję podstawową i służących zaspokojeniu potrzeb użytkowników obiektu, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 4. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku oznaczonego na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 3 i większa od 4 przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone schody, przejścia, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,6;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,2;
  4. dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy nieruchomości i terenu elementarnego.
 5. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. 1-go Maja poprzez projektowaną w ciągu ul. Niepodległości, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 02 KUd.

§ 18.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 13 U k/M o powierzchni 0,115 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - usługi komercyjne, handel, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło, usługi biurowe i funkcję mieszkalną towarzyszącą działalności usługowej.
 2. Powiązanie funkcji usługowej   i mieszkalnej na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 3. Możliwe jest przeznaczenie wszystkich kondygnacji na funkcję usługową.
 4. Dopuszcza    się    budowę    nowych,    przebudowę    i    rozbudowę    istniejących    budynków oznaczonych na rysunku zmiany planu z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 2 i większa od 4;
  2. dachy nowej zabudowy, rozbudowy i nadbudowy - strome;
  3. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,65;
  4. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2;
  5. wysokość parteru nie może być mniejsza niż 4,0 m;
  6. wskaźnik przeszklenia parteru nie może być mniejszy niż 60 %;
  7. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0,1;
  8. ustala się obowiązujące linie zabudowy dla pierzei ul. Parkowej, 1-go Maja i Niepodległości w linii istniejącej zabudowy (wg rysunku zmiany planu).
 5. Realizacja nowej zabudowy będzie możliwa pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż 1 m. p. na 50 m powierzchni całkowitej projektowanej zabudowy.
 6. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. 1-go Maja i poprzez projektowaną w ciągu ul. Parkowej gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 01 KUd oraz projektowaną w ciągu ul. Niepodległości, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 02 KUd.

§ 19.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 14 MW/U o powierzchni 0,375 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
 2. Ustala się zakaz przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów handlowych z docelową ich likwidacją. Zakaz nie dotyczy budynku, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Niepodległości, oznaczonego na rysunku zmiany planu.
 3. Możliwe jest przeznaczenie wszystkich kondygnacji poszczególnych obiektów na funkcję usługową.
 4. Zakazuje się sytuowania funkcji mieszkalnej na parterze.
 5. Należy zapewnić możliwość niezależnego funkcjonowania części usługowej i mieszkalnej, zarówno w układzie funkcjonalnym obiektu jak i sposobie zagospodarowania terenu na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 6. Realizacja nowej zabudowy z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 4 i większa od 5 przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone schody, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,4;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,8;
  4. wysokość parteru nie może być mniejsza niż 4,0 m;
  5. wskaźnik przeszklenia parteru nie może być mniejszy niż 60 %;
  6. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0,08;
  7. ustala się obowiązujące linie zabudowy dla pierzei ul. B. Chrobrego i Niepodległości.
 7. W miejscach oznaczonych w planie, na całej wysokości elewacji frontowej i z dokładnością do 0,5 m w rzucie, obowiązuje wyeksponowanie architektoniczne szerokości historycznego podziału katastralnego - polegające na zróżnicowanej wysokości kondygnacji i budynku oraz zróżnicowanym detalu architektonicznym.
 8. Parcelacja na odrębne działki budowlane, może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego opracowania projektu budowlanego, ustalającego obowiązujące nabywcę wydzielonej posesji, zasady cząstkowej zabudowy kwartału, a zasady te nie mogą być sprzeczne z ustaleniami niniejszej uchwały. Dla istniejącej zabudowy oznaczonej na rysunku zmiany planu dopuszcza się wydzielenia parcelacyjne.
 9. Opracowanie projektu budowlanego należy do zbywającego nieruchomość.
 10. Należy zapewnić możliwość, ogólnodostępnego, połączenia pieszego, przebiegającego przez teren, łączącego projektowaną ulicę 02 KUd z ul. Boi. Chrobrego - wg rysunku zmiany planu.
 11. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 1 m. p. na 100 m2 pow. całkowitej projektowanej i istniejącej zabudowy i jednocześnie nie mniej niż 1 m, p. na każdy lokal mieszkalny bądź usługowy.
 12. W granicach terenu wskazuje się obszar pod lokalizację zespołu garażowo - parkingowego z możliwością lokalizacji w całości pod ziemią . Realizacja obiektów naziemnych w granicach terenu przeznaczonego pod parking musi być poprzedzona budową tego parkingu.
 13. Obsługę funkcji dostawczych należy rozwiązać z wykorzystaniem komunikacji obsługującej zespół garażowo - parkingowy bądź bezpośrednio z przylegających do terenu ulic.
 14. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. 1-go Maja poprzez projektowaną w ciągu ul. Niepodległości, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 02 KUd oraz od ul. Boi. Chrobrego.

§ 20.

 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 15 MW/U o powierzchni 0,217 ha jest przeznaczony na funkcję podstawową - mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
 2. Możliwe jest przeznaczenie wszystkich kondygnacji poszczególnych obiektów na funkcję usługową.
 3. Zakazuje się sytuowania funkcji mieszkalnej na parterze.
 4. Należy zapewnić możliwość niezależnego funkcjonowania części usługowej i mieszkalnej, zarówno w układzie funkcjonalnym obiektu jak i sposobie zagospodarowania terenu na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 5. Realizacja nowej zabudowy z zachowaniem następujących warunków:
  1. ilość kondygnacji nie może być mniejsza od 4 i większa od 5 przy czym minimalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zagospodarowania terenu i zabudowy jak zadaszone schody, podjazdy z przedsionkami i wejściami do budynków;
  2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,55;
  3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,8;
  4. wysokość parteru nie może być mniejsza niż 4,0 m;
  5. wskaźnik przeszklenia parteru nie może być mniejszy niż 60 %;
  6. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 0,05;
  7. ustala   się obowiązujące   linie zabudowy dla   pierzei   ul.   1-go Maja,   ul.   B.   Chrobrego i Niepodległości.
 6. W miejscach oznaczonych w planie, na całej wysokości elewacji frontowej i z dokładnością do 0,5 m w rzucie, obowiązuje wyeksponowanie architektoniczne szerokości historycznego podziału katastralnego - polegające na zróżnicowanej wysokości kondygnacji i budynku oraz zróżnicowanym detalu architektonicznym.
 7. Parcelacja na odrębne działki budowlane, może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego opracowania projektu budowlanego, ustalającego obowiązujące nabywcę wydzielonej posesji, zasady cząstkowej zabudowy kwartału, a zasady te nie mogą być sprzeczne z ustaleniami niniejszej uchwały.
 8. Opracowanie projektu budowlanego należy do zbywającego nieruchomość.
 9. Projektowana na terenie stacja transformatorowa, nie stanowi przesądzenia lokalizacyjnego, ze względu na możliwość wielo wariant o we] realizacji poprzez wbudowanie jej w ewentualną zabudowę, na zasadach określonych pomiędzy zarządcą sieci i Inwestorem. W przypadku przeznaczenia terenu pod funkcje inne niż zabudowa, we wskazanym na rysunku zmiany planu miejscu, należy lokalizować wolnostojącą stację transformatorową.
 10. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 1 m. p. na 100 m2 pow. całkowitej projektowanej i istniejącej zabudowy i jednocześnie nie mniej niż 1 m. p. na każdy lokal mieszkalny bądź usługowy.
 11. W granicach terenu wskazuje się obszar pod lokalizację zespołu garażowe - parkingowego z możliwością lokalizacji w całości pod ziemią. Realizacja obiektów naziemnych w granicach terenu przeznaczonego pod parking musi być poprzedzona budową tego parkingu.
 12. Obsługę funkcji dostawczych należy rozwiązać z wykorzystaniem komunikacji obsługującej zespół garażowo - parkingowy bądź bezpośrednio z przylegających do terenu ulic.
 13. Obsługę komunikacyjną ustala się od ul. 1-go Maja poprzez projektowaną w ciągu ul. Niepodległości, gminną ulicę dojazdową oznaczoną w planie symbolem 02 KUd oraz od ul. Boi. Chrobrego.

Rozdział 3
Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 21.

 1. Na planowany układ komunikacyjny kołowy składają się ulice i place publiczne oznaczone w planie symbolami:
  1. 01 KUd - komunikacja dojazdowa i piesza, ulica typu sięgacz o długości 33 m i szerokości 14 m, całość o powierzchni 0,047 ha, ulica obsługuje w zakresie komunikacji i miejsc parkingowych tereny 11 UA/Uk, 12 UZ, 13 Uk/M;
  2. 02 KUd - komunikacja dojazdowa i piesza z funkcją ekspozycji fragmentu murów miejskich. Od strony północnej należy umożliwić wyeksponowanie przebiegu murów obronnych i uliczki przymurnej, zagospodarowanie terenu i jego zmiana muszą być prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ulica o długości 155 m i zmiennej szerokości od 8 do 21 m, całość o powierzchni 0,194 ha, ulica obsługuje w zakresie komunikacji i miejsc parkingowych tereny 12 UZ, 12a UZ/M, 13 Uk/M, 14 MW/U i 15 MW/U. Dopuszcza się możliwość połączenia budynków położonych na terenach 12 UZ i 12a UZ/M łącznikiem przebiegającym nad ulicą przy zachowaniu przepisów szczególnych;
  3. 03 KUd - komunikacja dojazdowa i piesza, ulica typu sięgacz z możliwością wydzielenia parkingu, całość o powierzchni 0,063 ha, ulica obsługuje w zakresie komunikacji i miejsc parkingowych tereny 2 Uk, 3 UZ, 4 MW/U, 5 UA oraz 6 MW/Uk z możliwością zagospodarowania wynikającego z lokalizacji podziemnego lub naziemnego zespołu parkingowego na terenie 6 MW/Uk i 2 Uk; dopuszcza się zajęcie części terenu - wg rysunku zmiany planu, nie więcej jednak jak w pasie o głębokości 2,0 m od przylegających do niego obiektów, na lokalizację elementów umożliwiających bezpośrednią komunikację tj. wejścia, wiaty, schody zewnętrzne, podjazdy itp.;
  4. 04 KUd - komunikacja dojazdowa i piesza, ulica typu sięgacz z parkingiem, całość o powierzchni 0,088 ha, ulica obsługuje w zakresie komunikacji i miejsc parkingowych tereny 6 MW/Uk, 8 UA, 7 MW oraz 9 MW/U z możliwością zagospodarowania wynikającego z lokalizacji podziemnego lub naziemnego zespołu parkingowego na terenie 6 MW/Uk i 2 Uk; należy zapewnić    możliwość    połączenia     pieszego,     przebiegającego    przez    teren,    łączącego projektowany ciąg pieszy 05 KP z ut. Grunwaldzką - wg rysunku zmiany planu.
 2. Projektowany układ komunikacyjny pieszy tworzy ciąg komunikacji publicznej oznaczony w planie symbolem 05 KP - ciąg pieszo - rowerowy bez możliwości wprowadzenia ruchu kołowego o długości 125 m i szerokości zmiennej, min. 4 m, obszar o pow. 0,051 ha.

§ 22.

 1. W ramach każdej nowej inwestycji generującej ruch samochodowy, należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby przypisane do poszczególnych funkcji obiektów.
 2. Na każde 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, co najmniej 1 miejsce postojowe należy przeznaczyć dla samochodu osobowego, z którego może korzystać osoba niepełnosprawna.
 3. Na rysunku zmiany planu wskazano obszary proponowanej lokalizacji zespołów garażowe - parkingowych.

Rozdział 4
Zasady obsługi inżynieryjnej

§ 23.

 1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej w ulicach komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 24. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do oczyszczalni ścieków poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji miejskiej.

§ 25. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów, jezdni i parkingów do istniejącej i projektowanej w ciągach ulic kanalizacji deszczowej wyposażonej na wylocie w urządzenia podczyszczające.

§ 26.

 1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów - w systemie miejskim.
 2. Odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania i wywożone specjalistycznym transportem na istniejące składowisko gminne (poza obszarem opracowania).

§ 27.

 1. Zaopatrzenie w gaz do celów bytowych i grzewczych - z istniejącej i planowanej miejskiej sieci gazowej.
 2. Przewiduje się zużycie  gazu  do celów  socjalnych oraz w sektorze usług.

§ 28.

 1. Zasilanie planowanych obiektów w energię cieplną z istniejącego systemu ciepłowniczego, za pośrednictwem projektowanych odcinków ciepłociągów, zgodnie z możliwościami i na warunkach dysponenta systemu.
 2. Dla obiektów nie zasilanych z istniejącej sieci cieplnej, przewiduje się źródła ciepła, zasilane ekologicznymi nośnikami energii - gaz przewodowy, energia elektryczna, olej opałowy z jednoczesnym zakazem stosowania paliw stałych.
 3. W celu realizacji ustaleń planu dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących sieci ciepłowniczych na zasadach określonych przez dysponenta systemu.

§ 29.

 1. Nowe stacje transformatorowe należy sytuować na wyznaczonym w planie terenie lub wbudowywać w inne obiekty zachowując obowiązujące przepisy szczególne w zakresie bezpieczeństwa ludzi.
 2.  Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowych i innych obiektów-z istniejącej i planowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV.

§ 30.

 1. Obsługa telekomunikacyjna planowanych odbiorców przez istniejącą centralę telefoniczną w Gryfinie.
 2. Przyłączanie  do istniejącej  na   obszarze  opracowania   sieci  telekomunikacyjnej projektowanymi liniami kablowymi, układanymi w kanalizacji teletechnicznej.

§ 31.

 1. Istniejące uzbrojenie podziemne kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu należy przebudować.
 2. Lokalizacje projektowanych obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku zmiany planu, są ilustracją zasad przebiegu i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.

Rozdział 5
Ochrona dóbr kultury

§ 32.

 1. Cały obszar planu położony jest w strefie „W IM" - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych, w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa "W.lll." obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji Służby Ochrony Zabytków.
 2. Dla całego obszaru planu obowiązuje:
  1. uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich i budowlanych przez Służbę Ochrony Zabytków - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  2. w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie interwencyjnych prac archeologiczne - konserwatorskich oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt Inwestora. Inwestorzy i użytkownicy terenu zobowiązani są do zawiadomienia Służby Ochrony Zabytków, o podjęciu działań inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym;
  3. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Służby Ochrony Zabytków.

§ 33.

 1. W granicach obszaru o wartościach zabytkowych oznaczonego w planie strefą .B" ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych - terenu Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w roku 1955 pod numerem 73, obowiązuje:
  1. zachowanie zasadniczych elementów układu przestrzennego, w tym:
   1. rozplanowanie ulic i placów,
   2. mury obronne w całym obwodzie wraz z odcinkami, na których partia naziemna murów uległa zniszczeniu,
   3. linie zabudowy wyznaczone istniejącymi historycznymi obiektami oraz linia zabudowy kwartałów, które dotychczas nie zostały w całości zainwestowane;
  2. utrzymanie skali i charakteru zabudowy uzupełniającej.
 2. Każda inwestycja kubaturowa i nawierzchniowa, sytuowana w granicach obszaru o wartościach zabytkowych - wymaga uzgodnienia projektu budowlanego ze Służbami Ochrony Zabytków.
 3. Każde przedsięwzięcie remontowe w istniejącej zabudowie wzniesionej przed 1945 r. wymaga uzyskania wytycznych konserwatorskich oraz uzgodnienia projektu budowlanego ze Służbami Ochrony Zabytków.

§ 34.

 1. W granicach zmiany planu znajduje się, oznaczony na rysunku, obiekt wpisany do rejestru zabytków. Obowiązuje:
  1. trwałe zachowanie obiektu   i jego funkcji zgodnie z indywidualnym   programem ochrony konserwatorskiej, ochronie podlega m. in.:
   1. forma i gabaryty obiektu, detal architektoniczny,
   2. materiały budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, elementy wykończenia,
   3. układ wnętrz, wystrój i wyposażenie;
  2. prace remontowo - konserwatorskie powinny być prowadzone przez uprawnione osoby, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. W granicach zmiany planu znajdują się, oznaczone na rysunku, obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej. Obowiązuje:
  1. zachowanie formy architektonicznej obiektu   i jego elementów (gabarytów, formy dachu, kompozycji elewacji, kształtu stolarki); 
  2. uzgodnienie prac remontowo - budowlanych ze Służbami Ochrony Zabytków;
  3. w przypadku konieczności rozbiórki obiektu, należy opracować dokumentację fotograficzną lub inwentaryzację. 

Rozdział 6
Ochrona środowiska przyrodniczego

§ 35. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych tylko w oparciu o obowiązujący w mieście system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

§ 36. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 37.

 1. Wprowadza się zasadę maksymalnej ochrony i zachowania istniejącego drzewostanu (poza topolami) oraz obowiązek wymiany istniejących drzew (zagrożonych, słabych oraz kolidujących z projektowaną, zgodnie z planem, funkcją terenu) na inne gatunki drzew liściastych w ramach danego terenu elementarnego.
 2. Dopuszcza się cięcia sanitarne oraz przemieszczenia drzew możliwych do przesadzenia a kolidujących z projektowaną, zgodnie ze zmianą planu, zabudową i infrastrukturą techniczną.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 38. Wysokość    jednorazowej    opłaty,    pobieranej    przez burmistrza    przy    zbyciu nieruchomości, ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości

§ 39. Do czasu zapotrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich wykorzystania.

§ 40. Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr Xlll/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z 1990 r.) wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego nr nr 13 póz. 148 z 1992 r.)

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryf ino.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego
A/ Konieczność zmiany w planie zagospodarowania wynika z potrzeby uporządkowania zapisów w planie ogólnym i przystosowania do potrzeb społeczności lokalnej.
Przyczyni się to do wprowadzenia czytelnych zasad kształtowania przestrzeni.
Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne będą określać zasady kształtowania zabudowy w nawiązaniu do historycznego układu - z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich.
Wprowadzenie jednoznacznych zasad lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, usługowej pozwoli ograniczyć niekontrolowaną, tymczasową zabudowę Będą mogły ulec przekształceniu tereny dla których dotychczasowy zapis planu ogólnego znacznie ograniczał możliwość rozwoju gospodarczo-społecznego miasta.
B/ Jednocześnie oświadczam, że zostały dochowane terminy procedury uchwalania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; z późniejszymi zmianami.