Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/108/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny  sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

UCHWAŁA Nr VII/108/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od ceny  sprzedaży gminnych  nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących obecnie w ich użytkowaniu wieczystym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /   Dz. U. z 2001r Nr 142,  poz.1591;  z  2002r  Nr 23   poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 152,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 / oraz  art. 68 ust.1 pkt.9 i art.70 ust.2 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r  Nr  46, poz.543; z 2001r Nr 129, poz.1447,  Nr 154, poz.1800;  z 2002r  Nr  25, poz. 253,  Nr 74, poz. 676 , Nr 113,  poz. 984, Nr 126,  poz.poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 , poz.1682,  Nr 240,  poz.  2058  i z 2003r Nr 1,poz. 15 / - uchwala się, co następuje:

 §  1.1. Wyraża się zgodę na udzielanie spółdzielniom mieszkaniowym niżej wymienionych bonifikat od ceny sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe  ,    zbywanych  w  drodze   bezprzetargowej    na rzecz   spółdzielni , w   związku  z  ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych :

  • 60% - przy sprzedaży na raty
  • 80%- przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży .

2. Bonifikata udzielana będzie od ceny sprzedaży określonej w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego ,  pomniejszonej o kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

§  2.1. Przy sprzedaży ratalnej ustala się raty roczne , przy czym okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat.

2. Oprocentowanie nie spłaconej  rozłożonej na raty ceny sprzedaży ustalane   będzie   zgodnie   z uchwałą   Rady   Miejskiej w Gryfinie Nr  XLIX/620/02 z dnia 10 października 2002r /  Dziennik  Urzędowy  Województwa  Zachodniopomorskiego  Nr 82,poz.1665 /.

§ 3.Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Na terenie Miasta i Gminy Gryfino działają obecnie 3 spółdzielnie mieszkaniowe tj. SM „Regalica", SM „Dolna Odra" i SM „Taras Północ", które są użytkownikami wieczystymi gruntów gminnych.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w wyniku postulatów zgłaszanych przez członków spółdzielni -władze spółdzielni zgłosiły wolę nabycia na własność gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz zastosowania bonifikat od ceny sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami , następuje w drodze bezprzetargowej.

Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych może być udzielona bonifikata na podstawie art.68 ust. l pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W wyniku dokonanej wstępnej analizy finansowej oraz konsultacji przeprowadzo­nych z zarządami spółdzielni - proponuję zastosowanie bonifikat w wysokościach wymienionych w § l projektu uchwały.

Proponuję dwie wersje bonifikat w zależności od wybranej przez spółdzielnie formy nabycia gruntów tj. ratalnej czy za gotówkę.

Nabycie nieruchomości na raty umożliwia art.70 ust.2 w/w ustawy . Przepis ten określa również, że okres spłaty nie może przekraczać 10 lat. Zgodnie z ust.4 tego artykułu nie spłacona rozłożona na raty cena sprzedaży podlega oprocentowaniu . Oprocentowanie nie spłaconej, rozłożonej na raty ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej , stanowiących własność Gminy Gryfino ustalone zostało uchwałą Rady NrXLIX/620/02zdnia 10 października 2002r.

Na podstawie art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną według stanu na dzień sprzedaży. Bonifikaty udzielone będą od ceny określonej na podstawie w/w przepisu.

Dzięki zastosowaniu bonifikaty spółdzielnie będą mogły na korzystnych warunkach przekształcić prawo użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności i ustanawiać odrębną własność lokali lub przenosić własność lokali lub domów jednorodzinnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu.