Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/100/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino.

UCHWAŁA Nr VII/100/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) uchwala się co następuje :

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/565/02 w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino:

  1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino”;
  2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino”;
  3. W § 1 ust. 2 wyraz: „zmiana” zastępuje się wyrazami: „plan miejscowy”, 
  4. W § 1 ust. 2 pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie: „w pasie od 60 do 400 m. przebiegającym wzdłuż wyznaczonej w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami, trasy rezerwy terenu pod projektowane obejście drogi krajowej nr 31 wraz z terenami do tej rezerwy przylegającymi,”.
  5. W § 1 ust. 4 wyrazy: „zmiany w planie ogólnym” zastępuje się wyrazami: „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”;
  6. W § 1 ust. 5 wyrazy „projektowanych zmian” zastępuje się wyrazem „planu”;
  7. Na załączniku do uchwały wyrazy „obszaru zmiany w planie” zastępuje się wyrazami „obszaru planu miejscowego”.

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

do projektu uchwały

zmieniającej uchwałę Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym:

„1. (44) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 8 lat od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. (45) Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, rada gminy uchwali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, plan, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność, w granicach objętych uchwałą do czasu uchwalenia nowego planu, jednak nie dłużej niż przez 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do terenów objętych zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonanymi na zasadach określonych w ustawie.

3. Przed utratą mocy planów, o której mowa w ust. 1, rada gminy jest obowiązana do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”

W związku z tym, że obowiązujący plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino utraci moc 1 stycznia 2004 r. w uchwale Nr XLIV/565/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - terenów w obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, Obr. Nr 2 miasta Gryfino., należy dokonać zmiany polegającej na nadaniu nowego tytułu uchwale, a także zastąpieniu występującego w treści uchwały określenia „zmiana planu ogólnego” określeniem „sporządzenie planu miejscowego”.

Wyżej opisana zmiana uchwały spowoduje, iż możliwa będzie realizacja jej ustaleń po utracie mocy planu ogólnego.