Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/61/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna

UCHWAŁA Nr IV/61/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 stycznia 2003r.


w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulic Rybacka, Wodna, Łączna

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139; Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

Rozdział I. 
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałami Nr XX/269/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. oraz Nr XXVII/353/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. Rady Miejskiej w Gryfinie uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfino Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym WRN w Szczecinie Nr 14 poz. 204 z dnia 02.05.1990r.

§ 2.

 1. Zmiana planu dotyczy terenów w obrębie Gryfino 1 o powierzchni 53,12 ha, położonych pomiędzy trasą kolejową a Odrą Wschodnią w rejonie ulic Rybackiej, Wodnej i Łącznej i obejmuje część działki nr 21/5, całość 22/1, 22/2, 23, od 26 do 79, część 80, 87, 99, całość 100, część 120, 122, 127, całość od 128 do 136/2, część 144, całość od 145 do 149, część 150, całość od 151 do189, od 202 do 212/5, część 216, 217, całość 218/1, 218/2, część 251, całość 281, 285/1, oraz część 285/2.
 2. Granice terenów objętych zmianą planu szczegółowo określa rysunek zmiany planu - załącznik graficzny  do niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem zmiany planu jest rozstrzygnięcie możliwości przekształceń funkcjonalnych w granicach przedmiotowego obszaru, możliwości kształtowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań oraz ustalenie zasad w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3.

 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1. linie rozgraniczające i granice
  2. funkcja terenów
  3. zabudowa istniejąca
  4. zabudowa projektowana
  5. linie i wysokości zabudowy projektowanej
  6. kształt dachu i kierunek kalenicy
  7. elementy akcentowania przestrzeni
  8. zieleń
  9. komunikacja
  10. strefy
  11. infrastruktura techniczna
 2. Dla celów opracowań geodezyjnych, przebieg linii rozgraniczających tereny o różnej funkcji nie przebiegających po istniejących podziałach własnościowych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

Rozdział II.
PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 4.

 1. Tereny zabudowy istniejącej, oznaczone symbolem 1MNj zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą, zgodnie z rysunkiem zmiany planu. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejącej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w §11, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych.
 2. Tereny oznaczone symbolem 2MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych.
 3. Tereny oznaczone symbolem MNj, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bliźniaczą z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, garaży i budynków gospodarczych
 4. Teren oznaczony symbolem MNj/UR, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rzemieślniczą nieuciążliwą z możliwością lokalizacji garaży i budynków gospodarczych.
 5. Teren oznaczony symbolem MNj/UT, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową nieuciążliwą, w tym funkcję usług turystyki, z możliwością lokalizacji garaży i budynków.
 6. Teren oznaczony symbolem MNj/UR/RO, przeznacza się pod wolnostojącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i nieuciążliwą rzemieślniczą oraz nieuciążliwe uprawy ogrodnicze z możliwością lokalizacji garaży i budynków gospodarczych.
 7. Tereny oznaczone symbolem UR, przeznacza się na funkcję rzemieślniczą nieuciążliwą.
 8. Tereny oznaczone symbolem US, przeznacza się na tereny sportowe.

§ 6.

 1. Tereny istniejącej zieleni wysokiej, średniej i niskiej, oznaczone symbolem ZP, przeznacza się na funkcję ogólnodostępnej zieleni parkowej.
 2. Tereny oznaczone symbolem ZP/U, przeznacza się na funkcję ogólnodostępnej zieleni parkowej z usługami związanymi z funkcją parku, np. rekreacja, gastronomia.
 3. Tereny istniejącej zieleni, oznaczone symbolem 1 Zi, zachowuje siędo dalszego użytkowania jako zieleń ogólnodostępna.
 4. Tereny istniejącej zieleni, oznaczone symbolem 2 Zi, przeznacza się na funkcję zieleni przydomowej, związanej z sąsiadującą z nią zabudową mieszkaniową, zlokalizowaną przy ul. Fabrycznej 20, poza granicą zmiany planu.
 5. Tereny oznaczone symbolem ZI, przeznacza się na funkcję zieleni izolacyjnej.

§ 7.

 1. Tereny oznaczone symbolem RO, przeznacza się na funkcję nieuciążliwych upraw ogrodniczych.
 2. Tereny oznaczone symbolem RP, zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako funkcję upraw polowych.
 3. Tereny oznaczone symbolem RZ, zachowuje się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem jako użytki zielone - łąki i pastwiska.

§ 8.

 1. Tereny oznaczone symbolem EE, przeznacza się na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Tereny oznaczone symbolem NO, przeznacza się na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Tereny oznaczone symbolem W, przeznacza się na funkcję kanałów melioracyjnych z pasem obsługi technicznej.
 4. Tereny istniejącego wału przeciwpowodziowego, oznaczone symbolem Tr, przeznacza się do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

§ 9.

 1. Tereny komunikacji oznaczone symbolem KL, przeznacza się na drogi publiczne tj. ulice lokalne.
 2. Tereny komunikacji oznaczone symbolem KD, przeznacza się na drogi publiczne tj. ulice dojazdowe.
 3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem KDp, przeznacza się na drogi publiczne tj. ulice pieszojezdne.
 4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem KP, przeznacza się na drogi wewnętrzne tj. ulice piesze.

Rozdział III.
ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

§ 10.
Obszar objęty zmianą planu częściowo jest położony w zasięgu naturalnego zalewu rzeki Odry Wschodniej, w strefach bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią. Ze względu na ryzyko podtopienia terenu do rzędnej 1,69 m n.p.m. (dla wody 1%), realizacja inwestycji na tym terenie może być prowadzona z uwzględnieniem ustaleń §13.

 § 11.

 1. Ustala się przeznaczenie zabudowy istniejącej zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu, wg następujących kategorii:
  1. zabudowa istniejąca do zachowania i dalszego użytkowania
  2. zabudowa do czasowego zachowania, tj. do czasu realizacji zabudowy nowo projektowanej zabudowa do likwidacji.
 2. Dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy przeznaczonej do zachowania. W przypadku przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów należy uwzględnić ustalenia §12 i 14 jak dla zabudowy nowo projektowanej.
 3. Dopuszcza się remont istniejącej zabudowy, przeznaczonej do czasowego zachowania bez możliwości przebudowy i rozbudowy.
 4. Zakazuje się remontu, modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów przeznaczonych do likwidacji.

§ 12.

 1. Minimalna powierzchnia nowoprojektowanych działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną nie może być mniejsza niż 750 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 550 m2 dla zabudowy bliźniaczej.
 2. Zasada podziału terenu na działki określona jest na rysunku zmiany planu.
 3. Usytuowanie nowej zabudowy oraz zasięg rozbudowy obiektów istniejących określają obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.
 4. Dopuszcza się usytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
 5. Maksymalna, łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25% powierzchni działki.

§ 13.

 1. Na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tj. do rzędnej +1,69 m n.p.m. (dla wody 1%), zabrania się wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew i krzewów, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, zgodnie z przepisami szczególnymi (ustawa Prawo wodne z dn. 18 lipca 2001r. ).
 2. Na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią, ze względu na ryzyko podtopienia terenu do rzędnej +1,69 m n.p.m., ustala się poziom posadowienia parterów zabudowy mieszkaniowej powyżej tej rzędnej, oraz zakaz podpiwniczania tej zabudowy.
 3. Realizacja obiektów budowlanych na tych terenach uwarunkowana jest możliwością włączenia ich do kanalizacji komunalnej.

§ 14.

 1. Na obszarach oznaczonych symbolem 1MNj ustala się charakter nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej w charakterze istniejącej tradycyjnej zabudowy historycznej.
 2. Na obszarach oznaczonych symbolami 1MNj, 2MNj, 3MNj, MNj/UR, MNj/UT, MNj/UR/RO, UR i ZP/U ustala się wysokość nowo projektowanej zabudowy do 2 kondygnacji. Druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.
 3. Na obszarach oznaczonych symbolami 1MNj, 2MNj, 3MNj, MNj/UR, MNj/UT, MNj/UR/RO, UR i ZP/U ustala się obowiązującą formę dachów dwuspadowych o kącie nachylenia od 40o do 50o z kalenicami zorientowanymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
 4. Ustala się zasadę akcentowania przestrzeni architektonicznymi akcentami kompozycyjnymi na narożniku budynku, lub czołowo na osi budynku, takimi jak np. ryzalit, wieżyczka, wykusz, lukarna itp., zgodnie z rysunkiem zmiany planu.
 5. Dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy o 1,5 m architektonicznymi akcentami kompozycyjnymi oraz innymi elementami budynku, takimi jak np. ganek wejściowy, zadaszenie, weranda itp.
 6. Ustala się zakaz zabudowy na terenach oznaczonych symbolem RO.
 7. Dopuszcza się możliwość zabudowy związanej z obsługą terenów sportowych na terenach oznaczonych symbolem US. Zabudowa o wysokości 1 kondygnacji z dachami o kącie nachylenia od 40o do 50o.

§ 15.

 1. Ustala się zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar, zgodnie z przepisami szczególnymi (ustawa Prawo wodne).
 2. Przy lokalizacji obiektów budowlanych i zieleni należy uwzględnić warunki określone w przepisach szczególnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych).

Rozdział IV.
KOMUNIKACJA

§ 16.

 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru zmiany planu z istniejących i projektowanych dróg publicznych pełniących w planie: funkcję ulic lokalnych KL (część ul. Fabrycznej oraz część ul. Łącznej), ulic dojazdowych KD (ul. Wodna, część ul. Fabrycznej, ,Rybackiej, Łącznej, Flisaczej, oraz nowo projektowane) oraz ulic pieszojezdnych KDp (część ul. Łącznej, Rybackiej, Wodnej oraz nowo projektowane).
 2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających ulic istniejących i nowo projektowanych zgodnie z wymiarami na rysunku planu.
 3. Ustala się następujące minimalne szerokości jezdni:
  1. ulice lokalne KL - 6,0 m
  2. ulice dojazdowe KD - 5,0 m (w rejonach poszerzeń i placów 6 m)
  3. KDp - od 4,5 do 6,0 m zgodnie z istniejącym podziałem własnościowym.
 4. Szerokość w liniach rozgraniczających nowo projektowanych ulic pieszych KP zgodnie z wymiarami na rysunku planu.
 5. Na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych, terenach zielonych, rekreacyjnych i sportowych, należy zlokalizować ścieżki rowerowe, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 17.

 1. Na obszarze zmiany planu, w granicach każdej działki budowlanej należy zapewnić stałe miejsca postojowe dla samochodów osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem tzn. co najmniej 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny.
 2. Czasowe miejsca postojowe dla obszarów oznaczonych symbolami MNj/UR, MNj/UT, UR, US należy zapewnić na terenie każdej działki budowlanej, w ilości niezbędnej dla prowadzenia planowanej działalności.
 3. W granicach zmiany planu zakazuje się parkowania samochodów ciężarowych i innego ciężkiego sprzętu samojezdnego o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Rozdział V.
INFRASTRUKTURA

§ 18.

 1. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest wyposażenie terenu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i energetyczne, zgodnie z §19 – 23.
 2. Ustala się lokalizację nowo projektowanego uzbrojenia w liniach rozgraniczających ulic.

§19.

 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej, zmodernizowanej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych – zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z istniejących hydrantów ulicznych, zasilanych z sieci wodociągowej.

§ 20.

 1. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji ściekowej projektowanej w liniach rozgraniczających ulic.
 2. Do czasu realizacji na terenie zmiany planu sieci ściekowej, dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Zapis ten nie dotyczy terenów wymienionych w §13 (obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, tj. do rzędnej +1,69 m n.p.m). Po uruchomieniu sieci kanalizacyjnej nakazuje się bezzwłoczne podłączenie do niej obiektów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.
 3. Zakazuje się stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków.

§ 21.

 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz ulic i powierzchni utwardzonych, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do istniejącego na tym terenie systemu rowów i kanałów melioracyjnych oraz w części do rzeki Odry.
 2. Ustala się obowiązek podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z ulic i powierzchni utwardzonych do poziomu określonego obowiązującymi przepisami.
 3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków na teren w granicach własnej działki.
 4. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z ulic do gruntu lub istniejących cieków wodnych poprzez urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem substancji ropopochodnych.

§ 22.

 1. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych sieci gazowych średniego ciśnienia zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic.
 2. Dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny ze zbiorników stałych.

§ 23.

 1. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z nowo projektowanych trzech stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych z istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV, nr 103.
 2. Ustala się przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, nr 103 na odcinku kolizji z projektowanym zainwestowaniem.

Rozdział VI.
OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 24.

 1. Zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, mogącej znacząco oddziaływać na środowisko w myśl przepisów prawa ochrony środowiska, lokalizacji funkcji, obiektów i urządzeń skutkujących koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 2. Przez funkcję, obiekt lub urządzenie nieuciążliwe rozumie się takie, które nie powoduje uciążliwości określonych w przepisach prawa ochrony środowiska, lub których uciążliwości ograniczone są do poziomu dopuszczonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach. Do uciążliwości tych w szczególności zalicza się emisje w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.
 3. Uciążliwość funkcji, obiektu lub urządzenia, o której mowa w ust. 2 nie może wykraczać poza granicę własnej działki.

§ 25.

 1. Ustala się usuwanie odpadów stałych na wysypisko komunalne w Gryfinie.
 2. Zakazuje się stałego gromadzenia i składowania odpadów.
 3. Zakazuje się stosowania do celów grzewczych paliw stałych zanieczyszczających atmosferę w przypadku budowy nowych obiektów lub modernizacji systemów grzewczych obiektów istniejących.

Rozdział VII.
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

§ 26.

Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 30,8201 ha, na cele nierolnicze, w tym:

1.Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo SR-R-6-7711-115/02 z dn. 21 października 2002 r.) zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 7,0483 ha, w tym:

 1. grunty klasy S-RIVa 0,0464 ha
 2. grunty klasy RIVb 1,9394 ha
 3. grunty klasy S-RIVb 0,0377 ha
 4. grunty klasy ŁIV 2,8727 ha
 5. grunty klasy W-ŁIV 0,0403 ha
 6. grunty klasy PsIV 0,3316 ha
 7. grunty klasy dr-RIVb pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych 0,0012 ha

2. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo SR-R-6-7711-115/02 z dn. 21 października 2002 r.) zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia organicznego o łącznej powierzchni 1,7790 ha, w tym:

 1. grunty klasy ŁIV 1,5467 ha
 2. grunty klasy ŁV 0,1492 ha
 3. grunty klasy PsV 0,0570 ha
 4. grunty klasy RVI 0,0261 ha

3. Ponadto zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 21,7438 ha, w tym:

 1. grunty klasy ŁIII 0,0278 ha
 2. grunty klasy RV 3,8841 ha
 3. grunty klasy S-RV 0,6739 ha
 4. grunty klasy ŁV 0,6262 ha
 5. grunty klasy PsV 0,7884 ha
 6. grunty zadrzewione klasy LzV 0,3593 ha
 7. grunty klasy B-RV - zabudowane 1,4088 ha
 8. grunty klasy Bp-RV - zurbanizowane niezabudowane 0,1396 ha
 9. grunty klasy RVI 8,8612 ha
 10. grunty klasy S-RVI 2,7584 ha
 11. grunty klasy ŁVI 0,0034 ha
 12. grunty klasy PsVI 0,1793 ha
 13. grunty klasy B-RVI - zabudowane 2,8567 ha
 14. grunty klasy Bp-RVI - zurbanizowane niezabudowane 0,6593 ha
 15. grunty klasy Bz-RVI - parki 0,1675 ha
 16. grunty klasy dr-RVI pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych 0,0457 ha
 17. wody W 0,0832 ha

4.Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia organicznego klasy N – nieużytki o powierzchni 0,2490 ha, na cele nierolnicze.

Rozdział VIII.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 27.
Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości dla obszarów oznaczonych symbolem 2MNj, MN/UR, MN/RO, ZP/U, UT, US w wysokości 30% dla pozostałych terenów w wysokości 0%.

§ 28.
Na obszarze niniejszej zmiany planu tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Gryfino Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym WRN w Szczecinie Nr 14 poz. 204 z dnia 02.05.1990 r.

§ 29.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 30.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryf i no - rejon ulic: Rybacka, Wodna, Łączna.
W dniu 29 czerwca 2000r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XX/269/2000 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie.
W dniu 22 lutego 2001 r. podjęta została uchwała Nr XXVI 1/353/2001 o zmianie podjętej w 2000 r. uchwały. Zmiana polegała na wyłączeniu z zakresu  opracowania „terenów wojskowych" (teren położony przy „Gryfskandzie" - dla tego  terenu został opracowany i już uchwalony plan „... w rejonie ul. Fabrycznej").
Projekt zmiany wykonywany jest na koszt gminy.
Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej i usługowej z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań oraz zasad w zakresie infrastruktury technicznej.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.