Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/64/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo.

UCHWAŁA NR IV/64/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 stycznia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§1.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/509/01 Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2001 r. uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.) na obszarze obejmującym działkę nr 345/5 i część działki nr 342 w obrębie Daleszewo w miejscowości Dębce.

§ 2.

Zmiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 0,4222 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, a granice zmiany wyznaczają granice działki nr 345/5 wraz z częścią drogi powiatowej nr 41451 (częścią działki nr 342).
Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji rekreacyjnej.

DZIAŁ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3.

Ustalenia niniejszego planu w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów funkcjonalnych:

 1. 1.RI/MJ usługi turystyczne - rekreacji indywidualnej (RI),  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MJ) § 4
 2. 2.TD urządzenia odprowadzenia wód opadowych § 5
 3. 3.TS urządzenia odprowadzenia ścieków § 6
 4. 4.TE urządzenia elektroenergetyczne - stacja transformatorowa § 7
 5. KUl droga publiczna (ulica lokalna) § 11
 6. KPs droga wewnętrzna (ciąg pieszojezdny) § 11

§ 4

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
  2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
  3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
  4. rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
  5. rozumie się przez to obiekty projektowane, a także przebudowywane, rozbudowywane i nadbudowywane obiekty istniejące,
  6. rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych.

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.RI/MJ o powierzchni 0,3349 ha przeznacza się na funkcję rekreacji indywidualnej.
 2. Dopuszcza się wykorzystywanie obiektów rekreacyjnych jako obiekty mieszkalne jednorodzinne, jednak pod warunkiem spełnienia przez te obiekty wymagań określonych w innych przepisach, a dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Wprowadza się zakaz:
  1. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym,
  2. lokalizacji obiektów w sposób zagrażający wegetacji istniejących drzew,
  3. urządzania miejsc postojowych dla samochodów osobowych w miejscach pozbawionych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi.
 4. Nowa zabudowa, w tym adaptacja istniejących na terenie obiektów w budowie, powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 9 m,
  2. nie może przekraczać dwóch,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,25,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 15 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym".
 5. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50 % powierzchni tej działki.

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.TD o powierzchni 0,0032 ha przeznacza się pod urządzenia związane z odprowadzeniem wód opadowych (separator substancji ropopochodnych i przepompownię).
 2. W przypadku zastosowania rozwiązania technicznego nie wymagającego wydzielenia odrębnej działki, teren o którym mowa w ust. 1 może być przeznaczony docelowo na funkcję obsługi komunikacyjnej z ustaleniami jak dla terenu oznaczonego symbolem KPs.

§7.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3.TS o powierzchni 0,0034 ha przeznacza się pod urządzenia związane z odprowadzeniem ścieków bytowych (lokalną oczyszczalnię ścieków z odprowadzeniem wód oczyszczonych do rzeki Odry lub lokalną przepompownię ścieków o technologii gwarantującej dostosowanie ich do istniejących warunków gruntowowodnych).
 2. W przypadku zastosowania rozwiązania technicznego nie wymagającego wydzielenia odrębnej działki, teren o którym mowa w ust. 1 może być przeznaczony docelowo na funkcję obsługi komunikacyjnej z ustaleniami jak dla terenu oznaczonego symbolem KPs.

§ 8.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.TE o powierzchni 0,0011 ha przeznacza się pod urządzenia elektroenergetyczne (stację transformatorową).
 2. Dopuszcza się lokalizację śmietnika na potrzeby terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.RI/MJ.
 3. Nowa zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 7 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać - jednej,
  3. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym".
 4. W przypadku zaniechania lokalizacji stacji transformatorowej, teren o którym mowa w ust. 1 może być przeznaczony docelowo na funkcję obsługi komunikacyjnej z ustaleniami jak dla terenu oznaczonego symbolem KPs.

DZIAŁ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW I ZASADY PARCELACJI

§ 9.

Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 10.

Dopuszcza się wtórny podział nieruchomości na odrębne działki budowlane pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni każdej z tych działek - nie mniejszej niż 800 m2.

DZIAŁ IV
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

Układ komunikacyjny obejmuje:

 1. drogę publiczną oznaczoną w planie symbolem KUl - istniejącą ulicę lokalną w ciągu drogi powiatowej nr 41451 (na odcinku 10 m), o szerokości w liniach rozgraniczających 7,5 m, planowanej jezdni o szerokości 4.5 m i planowanym jednostronnym chodniku.
 2. drogę wewnętrzną oznaczoną w planie symbolem KPs - ciąg pieszojezdny na odcinku 100 m, o szerokości w liniach rozgraniczających - 6 m, szerokość pasa ruchu samochodowego - 3 m i z zatoką parkingową.

DZIAŁ V

ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 11.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej w ulicach komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 13.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowych wariantowo - do planowanej komunalnej sieci kanalizacji ściekowej lub do lokalnej oczyszczalni ścieków usytuowanej na terenie oznaczonym symbolem 3.TS.
 2. Wprowadza się zakaz realizacji indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 14.

 1. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów - na teren działek.
 2. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych ciągu pieszojezdnego, a także z utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych urządzonych na terenie oznaczonym symbolem 1.RI/MJ - do rzeki Odry poprzez planowaną sieć kanalizacji deszczowej wyposażoną w separator związków ropopochodnych i przepompownię wód oczyszczonych (usytuowane na terenie oznaczonym symbolem 2.TD).

§ 15.

Do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystywać gaz przewodowy z istniejącej sieci gazowej, olej opałowy lub energię elektryczną.

§ 16.

 1. Nową stację transformatorową, jako obiekt wolno stojący, należy sytuować na terenie oznaczonym w planie symbolem 4.TE.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV.

DZIAŁ VI
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 17.

Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

§ 18.

Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 19

 1. Wprowadza się zakaz wycinki drzew istniejących, a oznaczonych w planie jako drzewa do zachowania.
 2. Dopuszcza się cięcia sanitarne drzew wymienionych w ust. 1, jednak pod warunkiem uzupełnienia ubytków nowymi nasadzeniami.

§ 20.

Ze względu na położenie obszaru zmiany w planie w pośredniej zewnętrznej strefie ochrony ujęcia wody w Dębcach, zgodnie z uchwałą nr XXVII/313/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2001 r., wprowadza się zakaz :

 1. tworzenia podziemnych ujęć wody, które mogłyby niekorzystnie wpływać na jakość i wielkość poboru wody,
 2. lokalizacji zbiorników i rurociągów do magazynowania i transportu paliw,
 3. lokalizacji stacji paliw,
 4. wydobywania torfu i kruszyw mineralnych,
 5. mycia samochodów, a także wprowadza się obowiązek :
 6. przestrzegania ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej i pozwoleniu wodnoprawnym warunków eksploatacji wody,
 7. ścisłego przestrzegania dopuszczalnych dawek środków ochrony roślin.

DZIAŁ VII
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego klasy R-VI o powierzchni 0,0269 ha.
 2. Na cele nieleśne przeznacza się grunty leśne klasy Bi LS-IV o powierzchni 0,3880 ha - za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego (decyzja znak SR-P-2-6112/56/02/03 z dnia 6 stycznia 2003 r.).
 3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej nastąpi na cele określone w § 2 niniejszej uchwały oraz na cele komunikacyjne.

DZIAŁ VIII
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU  OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 22.

Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ IX
USTALENIA KOŃCOWE

§ 23.

Ze względu na występowanie pośredniego zagrożenia powodziowego na części terenu, o którym mowa w § 5, wprowadza się zakaz :

 1. sytuowania posadzki parteru - na rzędnej niższej od 2,50 m npm,
 2.  podpiwniczania obiektów,
 3. w lokalnej oczyszczalni ścieków lub w lokalnej przepompowni ścieków, sytuowania jakichkolwiek otworów narażonych na zalanie z zewnątrz - na rzędnej niższej od 1,80 m npm.

§ 24.

Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. - publikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z 1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.

§ 25.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki nr 345/5 oraz części działki nr 342 w obrębie Daleszewo, miejscowość Dębce.
W dniu 10 grudnia 2001 r. Rada Miejska, na wniosek Pani Teresy Gołko-Maszorek, zam. Szczecin, ul. Nieduża 30/1 podjęła uchwałę Nr XXXVI 1/509/01 o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 345/5 w obrębie Daieszewo.
Projekt zmiany Pani Teresa Gołko-Maszorek wykonuje na własny koszt.
Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji rekreacyjnej.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.
Przedmiotowa zmiana w planie nie obciąża budżetu gminy -wykonana, niemal w 100 % (poza kosztami wynikającymi z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie) na koszt wnioskodawcy.