Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/68/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr IV/68/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
 z dnia 30 stycznia 2003 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

§ 1. W Statucie Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 12 pkt 5 wyraz „Zarządowi” zastępuje się wyrazem „burmistrzowi”,
  2. w § 16 ust.1  skreśla się wyrazy „lub uchwały przyjętej przez Radę na wniosek minimum   Ą radnych obecnych na sesji”,
  3. w § 37 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych   jednostek organizacyjnych,”
  4. w § 43 ust.1 otrzymuje brzmienie: ”Przewodniczący Rady wykonuje w stosunku    do burmistrza wszystkie czynności z zakresu stosunku pracy z wyjątkiem ustalania   wynagrodzenia.”.

2. W załączniku nr 5 do Statutu Gminy Gryfino „Regulamin Rady Miejskiej w Gryfinie” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 7 ust.4 wyraz „pkt 3” zastępuje się wyrazem „ust.3”,
  2. w § 37 pkt 2 wyraz „urzędu” zastępuje się wyrazem „urzędów”,
  3. w § 61 ust.2 wyraz „Zarządowi” zastępuje się wyrazem „burmistrzowi”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan