Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/63/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej.

UCHWAŁA NR IV/63/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 stycznia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie nr 3 miasta Gryfino w rejonie ul. Grunwaldzkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr XLII/552/02 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2002 r. uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.).

§ 2.

 1. Zmiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1,283 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, a granice obszaru zmiany wyznaczają : od wschodu - wschodnie granice działek nr 273/1 i 273/2; od południa - południowe granice działek nr 272 i 273/2; od zachodu - zachodnie granice działek nr 90 i 272; od północy - północne granice działek nr 135/2, 135/5, 135/8, 135/9, 139 i 142.
 2. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji usług komercyjnych, usług publicznych, zabudowy mieszkaniowej i innych terenów publicznych.

DZIAŁ II
PRZEZNACZENIE TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3. Ustalenia niniejszego planu w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów funkcjonalnych :

 1. 1.ZP/MW/UC zieleń parkowa (ZP), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW), usługi komercyjne (UC) § 5
 2. 2.ZI/TE zieleń izolacyjna (ZI), urządzenia elektroenergetyczne (TE) - stacja transformatorowa § 6
 3. 3.MJ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna § 7
 4. 4.MJ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna § 7
 5. 5.UP/MW/UC usługi publiczne (UP), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW), usługi komercyjne (UC) § 8
 6. 6.UP usługi publiczne § 9

§ 4.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
  1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
  2. decyzji - rozumie się przez to decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  3. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
  4. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
  5. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
  6. nowej zabudowie - rozumie się przez to obiekty projektowane, a także przebudowywane, rozbudowywane i nadbudowywane obiekty istniejące,
  7. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych.
 2. Każda decyzja powinna być oparta o bilanse sporządzone według aktualnego stanu faktycznego w granicach terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie, to znaczy uwzględniać zestawienia powierzchni zabudowy i zestawienia powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych na tym terenie obiektów.

§ 5.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.ZP/MW/UC o powierzchni 0,1883 ha przeznacza się pod zieleń parkową - jako funkcję podstawową oraz przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne (handlowe, biurowe, ochrony zdrowia, gastronomiczne lub rzemieślnicze nie skutkujące powstawaniem zagrożeń i uciążliwości wykraczających poza granice terenu) - jako funkcje uzupełniające.
 2. Ochronie prawnej podlega istniejący cis oznaczony na rysunku planu jako drzewo pod ochroną.
 3. Wprowadza się zakaz :
  1. lokalizacji obiektów kubaturowych poza strefą ograniczoną obowiązującymi liniami zabudowy,
  2. lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 4. Nowa zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 16 m,
  2. ilość kondygnacji nie może być mniejsza niż trzy i nie może przekraczać czterech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,45,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 15 %,
  5. w parterze, w miejscu i kształcie wskazanym na rysunku planu, należy zastosować podcień,
  6. poziom wejść do obiektów nie może być wyniesiony ponad poziom przyległego chodnika,
  7. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym".

§ 6.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.ZI/TE o powierzchni 0,009 ha przeznacza się pod zieleń izolacyjną i urządzenia elektroenergetyczne (stację transformatorową).
 2. Dopuszcza się lokalizację śmietnika na potrzeby terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.MJ i 4.MJ.
 3. Nowa zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 5 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać - jednej,
  3. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym".

§ 7.

 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3.MJ i 4.MJ o łącznej powierzchni 0,1808 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym ustala się wspólne funkcjonowanie z działkami położonymi poza granicą zmiany w planie :
  1. terenu oznaczonego symbolem 3.MJ z działką nr 135/3,
  2. działki nr 135/9 z działkami nr 135/1 i 135/4,
  3. działki nr 135/5 z działką nr 134/2.
 2. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 3. W granicach terenu oznaczonego symbolem 4.MJ należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 4. Na terenie oznaczonym symbolem 4.MJ nowa zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,25,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 15 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie nowej zabudowy od strony dróg publicznych powinno odpowiadać obowiązującym liniom zabudowy i nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.

§ 8.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5.UP/MW/UC o powierzchni 0,1637 ha przeznacza się pod usługi publiczne (administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej), zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne (handlowe, biurowe, hotelowe, ochrony zdrowia, bytowe, gastronomiczne i rzemieślnicze nie skutkujące powstawaniem zagrożeń i uciążliwości wykraczających poza granice terenu).
 2. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 3. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym :
  1. dla lokali biurowych i gastronomicznych - 1 miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla pozostałych lokali usługowych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  3. dla części mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 4. W obiekcie zakwalifikowanym do wpisu do rejestru zabytków, to znaczy w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 ochronie podlega :
  1. ukształtowanie bryły obiektu, w tym gabaryty i forma dachu,
  2. materiał budowlany i rodzaj pokrycia dachu,
  3. ukształtowanie elewacji, w tym rozmieszczenie i forma otworów okiennych i drzwiowych oraz detal architektoniczny,
  4. stolarka drzwiowa i okienna; w przypadku konieczności jej wymiany wymagane będzie odtworzenie poprzedniej formy (podziałów pola okiennego, zdobienia),
  5. zasadniczy układ wnętrza oraz wyposażenie architektoniczne wnętrza,
  6. bezpośrednie otoczenie obiektu zabytkowego.
 5. Nowa zabudowa powinna być projektowana z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich ujętych w decyzji, a także odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 16 m,
  2. ilość kondygnacji, z wyłączeniem obiektów gospodarczych, nie może być mniejsza niż trzy i nie może przekraczać czterech,
  3. ilość kondygnacji obiektów garażowych i gospodarczych nie może przekraczać jednej,
  4. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,75,
  5. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 30 %,
  6. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  7. usytuowanie nowej zabudowy od strony drogi publicznej powinno odpowiadać obowiązującym liniom zabudowy.

§ 9.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6.UP o powierzchni 0,2462 ha przeznacza się pod usługi publiczne (administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości).
 2. Ochronie prawnej podlegają istniejące drzewa porośnięte bluszczem i oznaczone na rysunku planu jako drzewa pod ochroną.
 3. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby.
 5. Nowa zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 16 m,
  2. ilość kondygnacji, z wyłączeniem obiektów garażowych i gospodarczych, nie może być mniejsza niż trzy i nie może przekraczać czterech,
  3. ilość kondygnacji obiektów garażowych i gospodarczych nie może przekraczać jednej,
  4. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 1,00,
  5. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 40 %,
  6. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  7. usytuowanie nowej zabudowy od strony dróg publicznych powinno odpowiadać obowiązującym liniom zabudowy i nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych oraz zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.

DZIAŁ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW I ZASADY PARCELACJI

§ 10.Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 11.Parcelacja nieruchomości w granicach terenów oznaczonych symbolami 2.ZI/TE, 3.MJ, 4.MJ, 4.KUd i 5.KP powinna uwzględniać aktualny stan zagospodarowania terenu.

DZIAŁ IV
ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 12. Układ komunikacyjny kołowy obejmuje niżej wymienione drogi publiczne oznaczone w planie symbolami :

 • 1.KUg - ulica główna w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku 70 m (istniejące ulice Grunwaldzka i Szczecińska); zakłada się modernizację skrzyżowania ulic Bolesława Chrobrego, Flisaczej, Grunwaldzkiej i Szczecińskiej; po wybudowaniu obwodnicy miasta Gryfino - docelowo ulica zbiorcza; zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 11 do 28 m (bez możliwości poszerzenia); istniejąca jezdnia o szerokości 8 m; obustronne chodniki;
 • 2.KUg - ulica główna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 160 m (istniejąca ulica Grunwaldzka); zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 12 do 20 m (bez możliwości poszerzenia); istniejąca jezdnia o szerokości 7 m; obustronne chodniki; istniejący obustronny szpaler drzew do zachowania;
 • 3.KUl - ulica lokalna w ciągu drogi powiatowej na odcinku 70 m (istniejąca ul. Sprzymierzonych); zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 7 do 10 m (bez możliwości poszerzenia); istniejąca jezdnia o szerokości 5 m; jednostronny chodnik;
 • 4.KUd - ulica dojazdowa na odcinku 40 m - bez przejazdu (z placem manewrowym do zawracania); zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 5 do 12 m (według stanu istniejącego); planowana szerokość jezdni 2,5 i 3 m; planowana zatoka parkingowa na 5 miejsc postojowych; jednostronny chodnik.

§ 13. Układ komunikacyjny pieszy obejmuje niżej wymienioną drogę wewnętrzną (niepubliczną) oznaczoną w planie symbolem :

5.KP ciąg pieszy na odcinku 30 m; zmienna szerokość w liniach rozgraniczających od 3 do 5 m (bez możliwości poszerzenia).

§ 14.

Ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów funkcjonalnych w sposób następujący :

 • teren 1.ZP/MW/UC - wyłącznie z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 4.KUd;
 • tereny 3.MJ i 4.MJ - wyłącznie z ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 4.KUd, w tym poprzez ciąg pieszy oznaczony symbolem 5.KP;
 • teren 5.UP/MW/UC - z ulicy głównej oznaczonej symbolem 2.KUg;
 • teren 6.UP - wyłącznie z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 3.KUl.

§ 15.

Na każde 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, co najmniej 1 miejsce postojowe należy przeznaczyć dla samochodu osobowego, z którego może korzystać osoba niepełnosprawna.

DZIAŁ V
ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ

§ 16.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej w ulicach komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych naziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 17. Odprowadzenie ścieków bytowych - do oczyszczalni ścieków poprzez istniejącą i rozbudowaną miejską sieć kanalizacji ściekowej.

§ 18. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów, jezdni, parkingów, chodników oraz innych nawierzchni utwardzonych - do rzeki Odry poprzez istniejącą i rozbudowaną miejską sieć kanalizacji deszczowej wyposażoną w system separatorów piasku i związków ropopochodnych.

§ 19.

 1. Wprowadza się zasadę zaopatrzenia w energię cieplną - z istniejącej i rozbudowanej miejskiej sieci cieplnej.
 2. Dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych gazu przewodowego lub energii elektrycznej.

§ 20. Zaopatrzenie w gaz do celów bytowych i grzewczych - z istniejącej i rozbudowanej miejskiej sieci gazowej.

§ 21.

 1. Nową stację transformatorową, jako obiekt wolno stojący, należy sytuować na terenie oznaczonym w planie symbolem 2.ZI/TE.
 2. Zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowej i innych obiektów - z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV.

DZIAŁ VI
OCHRONA DÓBR KULTURY

§ 22. Każda inwestycja, sytuowana na terenach oznaczonych w planie symbolami 5.UP/MW/UC i 6.UP - będzie wymagała uzgodnienia treści decyzji oraz projektu budowlanego ze Służbą Ochrony Zabytków.

DZIAŁ VII
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 23. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w mieście system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

§ 24. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

§ 25.

 1. Wprowadza się zakaz wycinki drzew istniejących, a oznaczonych w planie jako drzewa pod ochroną prawną lub do zachowania.
 2. Dopuszcza się cięcia sanitarne drzew wskazanych do zachowania, jednak pod warunkiem uzupełnienia ubytków nowymi nasadzeniami.

DZIAŁ VIII
STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 26. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ IX
USTALENIA KOŃCOWE

§ 27.

 1. Do czasu zapotrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu, dopuszcza się dotychczasowy sposób ich wykorzystania.
 2. Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę każdego z obiektów, które na rysunku planu zostały oznaczone w sposób szczególny (jako obiekty do zachowania lub jako obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków), jednak z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8 ust. 6 oraz pod warunkiem zagospodarowania terenu i kształtowania formy architektonicznej obiektów na zasadach określonych w niniejszym planie.
 3. Wszystkie inne istniejące obiekty, które na rysunku planu nie zostały oznaczone w sposób szczególny, a o którym mowa w ust. 2 - są przeznaczone do rozbiórki z chwilą zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ustaleniami planu, natomiast roboty budowlane w tych obiektach mogą obejmować wyłącznie prace remontowe.
 4. Wprowadza się zakaz rozbudowy, przebudowy nadbudowy każdego z obiektów przewidzianych do rozbiórki.

§ 28. Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. - publikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z 1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino, w rejonie ulicy Grunwaldzkiej.
W dniu 28 marca 2002 r. Rada Miejska, na wniosek Zarządu podjęła uchwałę nr Nr XLII/552/02 o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ulicy Grunwaldzkiej.
Projekt zmiany wykonywany na koszt gminy - przewidywany koszt realizacji zadania : 22.500 zł. + VAT oraz ok. 1000 zł - koszt komunikatów prasowych.
Zmianą w planie objęty został teren wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Pozwoliło to na uporządkowanie funkcjonalne terenu oraz swobodne wprowadzenie nowych ustaleń urbanistyczno - architektonicznych.
Zmiana w planie miała na celu wprowadzenie nowych funkcji dla terenu działki gminnej nr 141 przy ulicy Grunwaldzkiej, uatrakcyjniając w ten sposób ofertę możliwości zagospodarowania budynku zlokalizowanego na w/w działce.
Przedmiotem sporządzonego projektu zmiany w planie jest możliwość wprowadzenia funkcji: usług komercyjnych, usług publicznych, zabudowy mieszkaniowej, innych terenów publicznych.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.