Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/ 62/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo

UCHWAŁA NR IV/62/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 stycznia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 553) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

DZIAŁ I
 USTALENIA  OGÓLNE

§ 1. Zgodnie z uchwałą nr XLI/538/02 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2002 r. uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 1990 r. (publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204 z dnia 2 maja 1990 r.) na obszarze obejmującym działkę nr 246/2 w miejscowości Radziszewo.

§ 2.

 1. Zmiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni 0,2815 ha, oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, a granice zmiany wyznaczają granice działki nr 246/2.
 2. Przedmiotem zmiany w planie jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

DZIAŁ II
 PRZEZNACZENIE  TERENÓW i ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 3.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. dachach stromych - rozumie się przez to zadaszenie zabudowy dachami symetrycznymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi o nachyleniu połaci od 30° do 50°,
  2. ilości kondygnacji - rozumie się przez to ilość wszystkich kondygnacji obiektu, łącznie z kondygnacjami usytuowanymi w poddaszu, przy czym najwyższa kondygnacja może być usytuowana wyłącznie w poddaszu,
  3. intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie (po obrysie zewnętrznym tych obiektów) - do powierzchni tego terenu,
  4. maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie - do powierzchni tego terenu,
  5. wysokości zabudowy - rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub zbiegu połaci dachowych.

§ 4.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MJ/UC o powierzchni 0.2695 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne.
 2. Przez usługi komercyjne rozumie się zabudowę przeznaczoną na działalność handlową, biurową, gastronomiczną i rzemieślniczą nie skutkującą powstawaniem zagrożeń i uciążliwości wykraczających poza granice terenu wymienionego w ust. 1.
 3. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
 4. W granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości pokrywającej potrzeby, w tym :
  1. dla lokali usługowych - 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej,
  2. dla części mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na każde mieszkanie.
 5. Zabudowa powinna odpowiadać niżej wymienionym warunkom :
  1. wysokość zabudowy nie może przekraczać - 12 m,
  2. ilość kondygnacji nie może przekraczać trzech,
  3. intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości - 0,65,
  4. maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać - 25 %,
  5. w zwieńczeniach nowej zabudowy należy stosować dachy strome z pokryciem ceramicznym, cementowym barwionym lub "gontem bitumicznym",
  6. usytuowanie zabudowy nie może naruszać nieprzekraczalnych linii zabudowy - z wyłączeniem kondygnacji podziemnych, wykuszy, zadaszonych wejść do budynków i tarasów otwartych.
 6. W zagospodarowaniu działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 40 % powierzchni tej działki.
 7. Na terenie o spadku przekraczającym 10 % oznaczonym na rysunku planu, wprowadza się obowiązek stabilizacji gruntu zielenią, materiałem kamiennym i ścianami oporowymi, a na całym terenie wprowadza się zakaz makroniwelacji w zakresie wykraczającym poza potrzeby wynikające z realizacji obiektów kubaturowych.

DZIAŁ III
ROZGRANICZENIE TERENÓW I ZASADY PARCELACJI

§ 5. Przebieg linii rozgraniczających (linii ciągłych), do celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii na rysunku planu.

§ 6. Dopuszcza się wtórny podział nieruchomości na odrębne działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dla każdej z odrębnych działek :

 1. minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 1.200 m2,
 2. dostępności do drogi publicznej (dojazdu i dojścia).

DZIAŁ IV
ZASADY  OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

§ 7. Układ komunikacyjny obejmuje teren oznaczony w planie symbolem KP - ciąg pieszy na odcinku 40 m o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 2,8 m do 3,4 m.

§ 8. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem MJ/UC wyłącznie poprzez sąsiednią działkę nr 245/2 mającą dostęp do drogi publicznej (gminnej - działki nr 231) i użytkowaną wspólnie z działką nr 246/2.

DZIAŁ V
ZASADY OBSŁUGI  INŻYNIERYJNEJ

§ 9.

 1. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z istniejącej i rozbudowanej komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Niezależnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, należy przewidzieć zaopatrzenie z awaryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami szczególnymi.
 3. Przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych na-ziemnych montowanych na komunalnej sieci wodociągowej.

§ 10. Odprowadzenie ścieków bytowych - do oczyszczalni ścieków poprzez istniejącąi rozbudowaną komunalną sieć kanalizacji ściekowej.

§ 11. Odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów, jezdni, parkingów, chodników oraz innych nawierzchni utwardzonych - do rzeki Odry poprzez istniejącą i rozbudowaną komunalną sieć kanalizacji deszczowej wyposażoną w system separatorów piasku i związków ropopochodnych.

§ 12. Do celów bytowych i grzewczych należy wykorzystywać gaz przewodowy z istniejącej sieci gazowej, olej opałowy lub energię elektryczną.

§ 13. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i rozbudowanej kablowej sieci elektroenergetycznej 0.4 kV.

DZIAŁ VI
OCHRONA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO

§ 14. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych powinno być oparte o obowiązujące w gminie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.

§ 15. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki budowlanej.

DZIAŁ VII
OCHRONA GRUNTÓW  ROLNYCH

§ 16.

 1. Na cele nierolnicze przeznacza się użytki rolne pochodzenia mineralnego kl. RV o powierzchni - 0,2815 ha.
 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej nastąpi na cele określone w § 2 niniejszej uchwały.

DZIAŁ VIII
STAWKA PROCENTOWA  SŁUŻĄCA NALICZENIU OPŁATY PLANISTYCZNEJ

§ 17. Wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ IX
USTALENIA  KOŃCOWE

§ 18. Na obszarze zmiany w planie, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/90 Rady Narodowej w Gryfinie z dnia 24.04.1990 r. wraz z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr XXX/211/92 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 01.10.1992 r. - publikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 14 poz. 204   1990 r. i nr 13, poz. 148 z 1992 r.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działki nr 246/2 w obrębie Radziszewo.
Pan Grzegorz Bonk wystąpił do tutejszego Urzędu w dniu 08.01.2001 r. z wnioskiem o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 246/2 położonej w obrębie Radziszewo.
Jednocześnie zobowiązał się projekt zmiany w planie wykonać na własny koszt.
W dniu 28 lutego br. Rada Miejska ,na wniosek Pana Grzegorza Bonka, zam. Szczecin, ul. Bat. Chłopskich 17 A, podjęła uchwałę Nr XLI/538/02 o przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 246/2 w obrębie Radziszewo.
Teren działki nr 246/2 oznaczony jest w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w części symbolem: MN, posiadającym zapis: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza. Ochronie konserwatorskiej podlega zespół zabudowy wzdłuż drogi na odcinku Radziszewo - Czepino, cmentarz nieczynny, stodoły przy nr 35, 37, 65, 67", w części symbolem RP, posiadającym zapis : „Tereny upraw polowych".
Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie dla całej powierzchni działki funkcji mieszkaniowej z usługami.
Sporządzony projekt zmiany w planie wyczerpuje określony w uchwale zakres problematyki oraz jest zgodny z kierunkiem rozwoju przedmiotowego terenu, przewidzianym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino.
Przedmiotowa zmiana w planie nie obciąża budżetu gminy - wykonana, niemal w 100 % (poza kosztami wynikającymi z obowiązku zamieszczania ogłoszeń w prasie) na koszt wnioskodawcy.