Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/1/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

    

UCHWAŁA Nr I/1/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 19 listopada 2002r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. l pkt. 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw./Dz. U. Nr 95, poz. 602 ; zm. Dz. U z 1998r. Nr 160 poz. 1060; z 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 68 poz. 632, Nr 113 poz.984 /, Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Piłata do Rady Miejskiej w Gryfinie w okręgu wyborczym nr  l z listy nr   12   wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2  Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY OBRAD

Antoni Rak